PCCL-Lopburi


ประวัติโรงเรียน

ประวัติการจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
    
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบในวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2536 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีีและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศดังจะเห็นได้จากทรงมีพระราชดำริและดำเนินการอยู่แล้วหลายโครางการ อาทิ เช่น โครงการที่พระองค์ทรงร่วมดำเนินการกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะการอยู่ดีกินดีของประชาชน โครงการฟื้นฟูสภาพการเป็นอยู่ของประชาชนภาคใต้ในเขตพื้นที่ถูกน้ำท่วมและเกิดแผ่นดินไหวถล่มในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี  โครงการปลูกป่าแบบป่ารักษ์น้ำซึ่งพระองค์ท่านได้ผสมผสานการปลูกป่ากับการพัฒนาชุมชน เข้าด้วยการศึกษาการพังทลายของดินเพื่อแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ โครงการชลประทานน้ำเค็ม เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าโครงการในพระราชดำริิของพระองค์ท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศนอกจากนี้พระองค์์ทรงสนพระทัย ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนด้วย โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกลขาดแคนทุนทรัพย์และผู้ปกครองไม่สามารถที่ี่สนับสนุนได้ หรือจำเป็นที่จะต้องมีที่อยู่ประจำในโรงเรียนประกอบขณะนี้ประเทศกำลังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมไปช่วยพัฒนาโครงการต่างๆของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมพร้อมทั้งที่ให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ฝึกฝนทางด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย  กรมสามัญศึกษา จึงเห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษามีประเภทประจำ และเดินเรียนโดยจะขอพระราชทานพระราชอนุญาตขนานนามโรงเรียนว่า “จุฬาภรณราชวิทยาลัย ”  ในนามภาษอังกฤษว่า “ Princess Chulabhorn’s  College ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งของกรมสามัญศึกษา ประทรวงศึกษาสืบไปอนึ่งเริ่มแรกโครงการจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีเป้าหมายในการจัดตั้งโรงเรียนจำนวน 12 โรงเรียน เพื่อให้ครบทุกเขตการศึกษาโดยจัดตั้งเขตละ 1 โรง แต่ได้เสนออนุมัติจัดตั้งในระยะแรกแล้วจำนวน 4 โรงเรียนกรมสามัญศึกษาจึงเห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนเพิ่มเติมให้เต็มโครงการอีกจำนวน 8 โรงเรียนทั้งนี้เนื่องจากรัฐมีนโยบายเร่งด่วนที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนมากขึ้นและให้การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้ได้พัฒนาไปอย่างกว้างขวาง รวดเร็วทันต่อความต่อการต้องการ และความจำเป็นของประเทศด้วย

ความเป็นมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการตั้งโรงเรียนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ-เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจักตั้งโรงเรียนขึ้น ให้อยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้ นายสง่า เชยประเสริฐ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรีเป็นตัวแทน กรมสามัญศึกษา ดำเนินการจัดหาที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียนจุฬารณราชวิทยาลัยลพบุรี สถานที่ก่อสร้างเป็นที่ดินของวัดเขาวงพระจันทร ์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง  โรงเรียนจุฬารณราชวิทยาลัย ลพบุรี  โดยมีนายมณี พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน   โรงเรียนจุฬารณราชวิทยาลัย ลพบุรี  ตั้งอยู่ที่ 216 หมู่ที่ 1ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120 โทรศัพท์ 0-3665-0260-61
โทรสาร 0-3665-260-61 ต่อ 106 เว็บไซต์   http://www.pccl.ac.th  

สถานที่ตั้งโรงเรียน
     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มีที่ดินจำนวน 130 ไร่ โดยได้เช่าที่ดินของวัดเขาวงพระจันทร์ในอัตราปีละ 1000 บาท

- ปี พ.ศ.2537 กรมสามัญศึกษา ได้มอบให้นายสง่า เชยประเสริฐ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรีเป็นตัวแทนกรมสามัญศึกษาดำเนินงานจัดหาที่ดินในการก่อสร้าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และได้สถานที่ก่อสร้างของวัดเขาวงพระจันทร์
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

- ปี พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี โดยมีนายมณี พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน

- 22 มิถุนายน 2538 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายศักดิ์ชัย ปัญหา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬารณราชวิทยาลัย ลพบุรี  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬารณราชวิทยาลัย ลพบุรี 


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.018036 sec.