PCCL-Lopburi


ข้อมูลบุคลากรครู
          * กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          * กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         * กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
         * กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
          * กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.017898 sec.