krujojo


แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ

สาขาวิชา        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

รายวิชาพื้นฐาน   ศ32104  นาฏศิลป์ 1                       เวลา 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                               ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
อาจารย์ผู้สอน          1. นายทรงยศ  สุวรรณ                               

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทักษะการแสดงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบง่ายที่ชื่นชอบ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ เป็นหมู่ วิจารณ์แสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์แก่นของนาฏศิลป์และละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดงบรรยายและวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง

พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวัน และนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง

เปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ

บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน นำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(ตัวชีวัด)

1. มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ

2. สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ

3. ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลปะเป็นคู่ เป็นหมู่

4. วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร

5. วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง

6. บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์

7. พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินการประเมินในการประเมินการแสดง

8. วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวัน และนำมาประยุกต์ใช้

9. เปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ

10. อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการแสดงละคร

11. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

12. นำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

3. กำหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่

 

คาบที่

หัวข้อ / สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1-2

1-2

รูปแบบในการแสดงละคร

-          การละครต่างประเทศ 

-          นาฏศิลป์ร่วมสมัย

-          การเต้นประกอบเพลง

-          มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ                                      

3-4

3-4

ละครสั้น

-           วิจารณ์การแสดงละครสั้น

-          สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ

5-6

5-6

นาฏศิลป์ไทย ระบำ รำ ฟ้อน

-          ประวัติ ความเป็นมานาฏศิลป์ไทย

-          การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์

-          ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงตามหลักนาฏศิลป์เป็นคู่ เป็นหมู่

7-8

7-8

วิจารณ์ละครและการแสดงบนเวที

-          วิจารณ์ละครเวที

   -      ละครโอเปร่า

-       วิจารณ์การการแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร

9

9

เอกลักษณ์ไทยในสยาม

-      วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละคร

-      วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และละครที่ต้องการสื่อความหมายของการแสดง

10-11

10-11

เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์

-          การแต่งกายนาฏศิลป์นานาชาติ  ประเทศอินเดีย

       ประเทศพม่า

              ประเทศจีน

-          สร้างอุปกรณ์ประกอบการแสดง

       ฉาก แสง สี เสียง

 

-          บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์  

12

12

ประเมินการแสดง

-          หลักวิธีการประเมินการแสดง

-          การใช้เครื่องมือในการประเมิน

 

-          ใช้เกณฑ์การประเมิน ในการประเมินการแสดง

 

13-14

13-14

นาฏยลีลา

-          วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวัน

-          การนำท่าทางการเคลื่อนไหวท่าทางของผู้คนมาประยุกต์ใช้ในการแสดง

-          วิเคราะห์และปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ เช่น ระบำนกเขา ระบำม้า เป็นต้น

 

-          วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวันและนำมาประยุกต์ใช้

15

15

การแสดงนอกสถานที่

-          การนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ

-          คุณค่าและประโยชน์ของการแสดง

การแสดงกลางแจ้ง

-          ฝึกประสบการณ์ การติดต่อกับบุคลทั่วไปที่มีคามสำคัญเกี่ยงกับนาฏยศาสตร์

 

-          เปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ

16-17

16-17

บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการแสดงละคร

-          ศิลปินแห่งชาติสาขานาฏศิลป์ไทย

-          ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดง

ศิลปินแห่งชาติท่านอื่น ๆ

-          อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการแสดงละคร

18-19

18-19

วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย

-          ประวัติการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

-          นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ (นาฏศิลป์ร่วมสมัย)

-          บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

20

20

คุณค่าของไทย

-          แนวการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

-          การมีจิตสำนึกในความเป็นไทย

-          รักษ์และหวงแหนมรดกไทย

-          นำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

การสอนรายวิชานาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  การประเมินผลการเรียน ดังนี้

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย                                                50        คะแนน

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  : จิตพิสัย           10        คะแนน

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค                                                                 20        คะแนน

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                                 20        คะแนน

                                                                                                รวม     100      คะแนน

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ ดังนี้

4.1  ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (50 คะแนน)

รายการ

รูปแบบของงาน

วันที่

มอบหมาย

กำหนดส่ง

เวลาที่

นักเรียน

ควรใช้(นาที)

คะแนน

1.  สืบค้นข้อมูลทางนาฏศิลป์ไทยใส่แผ่น CD

งานกลุ่ม

3 คน

สัปดาห์ที่ 1-2

 

 

120  นาที

10

2.  วิจารณ์ละครเวที 1 เรื่อง

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 7-8

            

 

 

    30นาที

5

3.  จัดทำบทละคร 1เรื่อง

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 3-4

 

 

40  นาที

5

4.  จัดทำเวทีการแสดง แบบจำลอง

งานกลุ่ม

5 คน

สัปดาห์ที่ 10-11

 

 

50  นาที

10

5.  ละครสั้น  1 เรื่อง

    แนวสร้างสรรค์สังคม  

งานกลุ่ม

5 คน

สัปดาห์ที่ 3-4

 

 

50 นาที

 

20

 รวม

 

50

หมายเหตุ       เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทำงานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียนควรใช้เวลาทำประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ

 

 

 

 

 

 

 

4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)

                        การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ศ32104  นาฏศิลป์ 

 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ได้กำหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง

หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน

ดีเยี่ยม

(5)

ดีมาก

(4)

ดี

(3)

ปานกลาง

(2)

ต้องปรับปรุง

(1)

พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ

1 ส่งงานตามที่กำหนด

 

 

 

 

 

2 มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและทำงานด้วยความเอาใจใส่

 

 

 

 

 

พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย

3 เข้าชั้นเรียนตรงเวลา

 

 

 

 

 

4 จำนวนคาบที่เข้าเรียน

 

 

 

 

 

พฤติกรรมทางด้านความซื่อสัตย์

5 ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 

พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ

 

 

 

 

 

6.  มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

 

 

 

 

 

7.  ช่วยเหลืองานส่วนรวม

 

 

 

 

 

พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ

 

 

 

 

 

8.  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

 

 

 

 

 

9.  พูดจาสุภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3   ประเมินจากการสอบกลางภาค   จำนวน 40 ข้อ   (20 คะแนน )

กำหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่                        เวลาที่ใช้ในการสอบ  60  นาที  หัวข้อ /เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้

 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ลักษณะและจำนวนข้อสอบ

จำนวนข้อคะแนน

1. รูปแบบในการแสดงละคร

-          การละครต่างประเทศ 

-          นาฏศิลป์ร่วมสมัย

-          การเต้นประกอบเพลง

 

ปรนัย

(เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว)

10 ข้อ

5 คะแนน

2. นาฏศิลป์ไทย ระบำ รำ ฟ้อน

-          ประวัติ ความเป็นมานาฏศิลป์ไทย

-          การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์

 

ปรนัย

(เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว)

10 ข้อ

5 คะแนน

3. ละครโอเปร่า

 

ปรนัย

(เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว)

10 ข้อ

5 คะแนน

4. อุปกรณ์ประกอบการแสดง

       ฉาก แสง สี เสียง

 

ปรนัย

(เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว)

10 ข้อ

5 คะแนน

รวม

20

 

           

 

 

 

 

 

4.4.  ประเมินจากการสอบปลายภาค  จำนวน 40 ข้อ     (20 คะแนน)

           กำหนดสอบปลายภาค   ระหว่างวันที่                              เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคมีรายละเอียดดังนี้

 

หัวข้อการประเมิน

ลักษณะและจำนวนข้อสอบ

คะแนน

1. บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการแสดงละคร

-          ศิลปินแห่งชาติสาขานาฏศิลป์ไทย

-          ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดง

ศิลปินแห่งชาติท่านอื่น ๆ

 

ปรนัย

(เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว)

20 ข้อ

10 คะแนน

2. วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย

-          ประวัติการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ปรนัย

(เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว)

10 ข้อ

5 คะแนน

3. นาฏยลีลา

-          วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวัน

-          การนำท่าทางการเคลื่อนไหวท่าทางของผู้คนมาประยุกต์ใช้ในการแสดง

-          วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ เช่น ระบำนกเขา ระบำม้า เป็นต้น

 

ปรนัย

(เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว)

10 ข้อ

5 คะแนน

รวม

20

 

 

 

 


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.541134 sec.