PCCL-Lopburi


กลุ่มบริหารวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานวัด - ประเมินผลการจัดการศึกษา
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานพัฒนาคุณภาพวิชาการ
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานวิจัยและพัฒนา
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- งานแนะแนว
- งานเครือข่ายการศึกษา
- งานรับนักเรียน
- งานเลขานุการวิชาการ

Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.018180 sec.