PCCL-Lopburi


สื่อการเรียนการสอน ***
สื่อการเรียนการสอน 

*กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
     Self Study English Foundation  5
     Noun
     Family
     Present simple tense
     Have to...  
     Pronoun
     Poem
     Reading&Wh-question

*กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ง30101 การจำลองความคิด
 ง30101 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ง30101 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 

*กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

สมุนไพร

ปฏิกิริยาเคมี

*กลุ่มสาระคณิตศาตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ปริซึม

*กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เศรษฐกิจพอเพียงPrincess Chulabhorn's College Lopburi :: http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.018177 sec.