PCCL-Lopburi


เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๑.ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับ ชั้น ม.๓ และ ม.๖ สูงขึ้น

ร้อยละ ๕

๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๐

๓.ผลการทดสอบศักยภาพทางคณิตศาสตร์ (PAT1) โดยเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น

เปอร์เซ็นไทล์ ๖๐

๔.ผลการทดสอบศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น

เปอร์เซ็นไทล์ ๗๐

๕.จำนวนโครงงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกไปแสดงผลงาน

ไม่น้อยกว่า ๑ โครงงาน

   ในต่างประเทศ

 

๖.จำนวนโครงงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกไปแสดงผลงานในประเทศ

 สาขาละ ๑ โครงงาน

๗.จำนวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการให้นักเรียนทำโครงงานวิจัยและ

ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน

   ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  

 

๘.จำนวนนักเรียนผ่านการเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย ๑

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

   ทุกสาขาวิชาของนักเรียนที่สมัครสอบ

 

๙.จำนวนนักเรียนผ่านการเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย ๒

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕

    ทุกสาขาวิชาของนักเรียนค่าย ๑

 

๑๐.จำนวนนักเรียนผ่านการเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย ๓

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

     ทุกสาขาวิชานักเรียนค่าย ๒

 

๑๑.ผลการทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยก่อนจบการศึกษาเมื่อเทียบเป็น

ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน

     คะแนน TOEFL

 

๑๒.จำนวนโครงงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศษสตร์ ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ

ไม่น้อยกว่า ๕ โครงงาน

     และระดับนานาชาติ

 

๑๓.จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

     ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

 

๑๔.จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

     และเทคโนโลยี

 

๑๕.ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดค่ายปฏิบัติธรรมกับอุดมการณ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

     ของโรงเรียอยู่ในระดับดีขึ้นไป

 

๑๖.ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

     ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอุดมการณ์ของโรงเรียอยู่ในระดับดีขึ้นไป

 

๑๗.ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

     ด้านสังคมศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีกับอุดมการณ์ของโรงเรียอยู่ใน

 

     ระดับดีขึ้นไป

 

๑๘.ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการฟังบรรยาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

     ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอุดมการณ์ของโรงเรียอยู่ในระดับดีขึ้นไป

 

๑๙.ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการฟังบรรยาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

     ด้านสังคมศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีกับอุดมการณ์ของโรงเรียอยู่ใน

 

     ระดับดีขึ้นไป

 

๒๐.ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมศึกษาบำเพ็ญชุมชนและ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

     สังคม กับอุดมการณ์ของโรงเรียอยู่ในระดับดีขึ้นไป

 

๒๑.ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมศึกษาบำเพ็ญประโยชน์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

     กับโรงเรียน กับอุดมการณ์ของโรงเรียอยู่ในระดับดีขึ้นไป

 

๒๒.ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

     กับอุดมการณ์ของโรงเรียอยู่ในระดับดีขึ้นไป

 

๒๓.ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและได้รับผลการประเมินจาก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

     หน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป

 

๒๔.จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือ

ปีละไม่น้อยกว่า ๑๕ คน

     ในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรตามโครงการพัฒนกาเรียนการสอนที่โรงเรียนจัด

 

๒๕.นักเรียนเก่าของโรงเรียได้รับทุนการศึกษา ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์

ปีละไม่น้อยกว่า ๒ คน

     และเทคโนโลยี

 


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.017990 sec.