PCCL-Lopburi


คำขวัญ ปรัชญา ตราประจำโรงเรียน ต้นไม้ประจำโรงเรียน

คำขวัญ 
 

“รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดาริ”

 
ปรัชญา

ญฺ ตฺ ถํ  วิ สฺ ติ

( คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา )

      หมายความว่า ปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ ประการ ือ

สุตมยปัญญา ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการฟัง

จินตมยปัญญา        ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการนึกคิด ภาวนามย

ปัญญา                ปัญญาสำเร็จได้ด้วยการฝึก

ฉะนั้นบุคคลอยากให้ปัญญาต้องประกอบด้วยเหตุ ๓ ประการนี้ เมื่อมีปัญญาพินิจ พิจารณาถึงเหตุถึงผล จึงสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้น ๆ ได้
หรือ
คนย่อมรู้แจ้งเห็นจริงด้วย ปัญญา


ตราประจำโรงเรียน 

ความหมายของชื่อโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย แยกได้เป็น จุฬาภรณ เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ราช,ราชา แปลว่า อันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดิน วิทยาลัย แปลว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูง ดังนั้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาขั้นสูงอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ โดยโรงเรียนได้ใช้พระนามเพื่อเฉลิมพระกียรติเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา

     ตราประจำโรงเรียน ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดย ประกอบด้วย อักษร จ และ ภ อยู่ภายใต้ชฎา โดย จภ มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีด้านล่างมีแพรแถบมีข้อความว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รายละเอียดสัญลักษณ์โรงเรียนจุใภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีประกอบด้วย เส้นรัศมีอยู่เหนือพระมหามงกุฎ  19 เส้น ตัวพระมหามงกุฎสิเหลืองทอง ภู่ทั้งสองข้างพระมหามงกุฎด้านล่างเป็นสีชมพู มีพระนามาภิไธยอักษรย่อ จ.ภ. อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ

  ตราสัญลักษณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีรายละเอียดประกอบด้วย

-   มีเส้นรัศมีอยู่เหนือพระมหามงกุฎ ( ๑๙ เส้น )

-   ตัวพระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง

-   ภู่ทั้งสองข้างพระมหามงกุฎด้านล่างเป็นสีชมพู

-   มีพระนามาภิไธยอักษรย่อ จ.ภ. อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ

ักษร . = เป็นสีแสด

ักษร . = เป็นสีน้ำเงิน

-   โบด้านล่างเป็นสีฟ้า ตัดขอบโบเป็นเส้นสีเหลืองทอง

-   ในโบมีชื่อเต็มของโรงเรียน ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้งเป็นตัวอักษรสีเหลืองทอง

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ ต้นแคแสด


สีประจำโรงเรียน ได้แก่ สีน้ำเงิน-แสด
 
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ความแข็งแรง มั่นคง และความเคร่งครัดในระเบียบวินัย
สีแสด   หมายถึง เป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
คติพจน์ประจำโรงเรียน         คุณธรรมนำวิชาการ
คำขวัญประจำโรงเรียน         รักษ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ                
ต้นไม้ประจำโรงเรียน            ต้นแคแสด
ต้นแคแสด          : เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสดขึ้นง่ายโตเร็วเจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ทุกภาค
ชื่อวิทยาศาสตร์    : Spathodea  campanulata Beauv.
ชื่อวงศ์               : BIGNONIACEAE (The Bignonia Family)
ชื่อสามัญ            : African  Tulip tree. Flame of The Forest. Fountain Tree.
ชื่ออื่นๆ               : แคแดง

ลักษณะทั่วไป
ต้น                    : เป็นพรรณไม้พุ่มสูง หนาทึบ ลำต้นสูงประมาณ 70 ฟุต
ใบ                    : เป็นใบไม้เดี่ยวแบบสองชั้น จะเกาะก้านใบเป็นแผงๆละ 13-17 ใบ แผงหนึ่งยาว ประมาณ 18 นิ้ว ใบมีสีเขียวสด ใบจะสากระคายมือ รูปใบรี ปลายแหลม
                                 ขนาดใบยาว 4-5 นิ้ว เส้นใบจะมีร่องรอยซึ่งเห็นได้ชัด
ดอก                  : มีสีแสดสดใสจะออกดอกเป็นช่ออยู่ปลายกิ่งช่อๆหนึ่งจะมีดอกตั้งแต่ 15-25 ดอก แต่ดอกจะผลัดกันบานครั้งละ 4-5 ดอก
                                 ลักษณะดอกคล้ายรูปกระดิ่งเป็นกลีบรวม ตรงปลายจะแยกเป็นแฉกมีอยู่ 5 แฉก จะออกดอกราวๆ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธุ์
การขยายพันธุ์     : เป็นไม้ที่อยู่กลางแจ้ง ปลูกง่ายและเจริญเติบโตเร็ว ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.017953 sec.