tk Article


โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เปิดรับนักเรียน รุ่น 2 แล้ว 1-31 สิงหาคม 2554

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

  

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณวิทยาราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ๑๒ โรงทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า ๗๕๐ คน

รมว.ศธ.กล่าวว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย เพิ่มมากขึ้น จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ ซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเริ่มต้นจากแนวคิดในการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ได้ดำเนินการและสนับสนุนการเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย

ซึ่งในเวลาต่อมา ประเทศไทยจะต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค การพัฒนาเศรษฐกิจ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดถึงการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จึงได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยา ศาสตร์


ในส่วนของ ศธ.ได้ขับเคลื่อนและดำเนินการตามโครงการ โดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ใน ๓ เรื่อง ดังนี้

► อนุมัติให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน ๑๒ แห่งทั่วประเทศ มีภารกิจหน้าที่ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในลักษณะของโรงเรียนประจำ

► อนุมัติงบประมาณผูกพัน จำนวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยจัดเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๙๔,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ตามอัตราที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ให้การสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในปัจจุบัน ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (พฤษภาคม–กันยายน ๒๕๕๔) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ จากโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ที่ได้รับมาดำเนินการก่อน และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อๆ ไป ตามความจำเป็นและเหมาะสม

► อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียน เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง ให้คำแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการอื่นอีก ๑๖ คน

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า เราไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเรียนรู้เท่ากันได้ เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานทางสมอง สมรรถนะ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ซึ่ง ศธ.จะต้องส่งเสริมผู้เรียนที่มีความพร้อมมากที่สุด เพื่อให้เป็นมันสมองของประเทศให้ได้ เพราะหากเราสามารถผลิตนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยได้ ๑ คน ก็จะสามารถคิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับประเทศและโลกได้อย่างมากมาย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่จะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ๑๒ แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมี กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาค นั้นๆ

นอกจากนี้เพื่อเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ที่สามารถทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมได้ ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยา ศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ดร.ธงชัย ชิวปรีชา


ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนจุฬาภร ณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง โดยที่ประชุมได้กำหนดการรับนักรียนชั้น ม.4 ดังนี้ รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2554 และสอบวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้ ในการเปิดสอบรอบแรกได้คัดเลือกมาแล้ว 500 คน ดังนั้นรอบสองจะรับเพียง 120 คนเท่านั้น โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวข้อสอบใหม่จากเดิมที่เป็นข้อสอบปรนัย จะเป็นข้อสอบแบบอัตนัย เนื่องจากต้องการให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น

อย่างไรก็ตาม ในการสอบรอบแรกนั้น ผู้ตรวจข้อสอบพบว่า มีเด็กหลายคนทำข้อสอบแบบมั่วๆ กาผิดกาถูก แต่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต้องการเด็กที่เก่งมีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่ได้ต้องการให้เด็กมาเดาข้อสอบ จึงเชื่อว่า หากปรับเปลี่ยนแนวข้อสอบเป็นอัตนัย จะทำให้ได้เด็กเก่งและมีคุณภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากเด็กจะต้องใช้ความคิดและจิตนาการในการถ่ายทอดออกมาเป็นข้อเขียน

ดร.ธงชัย กล่าวว่า  เราต้องการสร้างเด็กให้คิดเป็น เพราะวิทยาศาสตร์สอนเรื่องของเหตุและผล ดังนั้นข้อสอบแบบใหม่จะสามารถทำให้เด็กสื่อสารกับคนอื่นเป็น ซึ่งขอให้มั่นใจได้เลยว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่เด็กเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ จะเห็นคุณค่าของการเป็นนักวิจัย เพราะเราจะบ่มเพาะเด็กเหล่านี้ให้เป็นนักวิจัยในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้มาก ส่งผลให้ต้องไปจ้างพวกต่างชาติมาทำงานให้ ซึ่งต่อไปเราจะได้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งจากโรงเรียนแห่งนี้ เพื่อทำงานให้กับประเทศไทยในอนาคตแน่นอน

เพื่อให้การทำงานภายใต้ “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดการประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 12 แห่ง ในวันที่ 26 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมปรินส์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ถึงแนวทางการจัดตั้งและอนาคตของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ทั้งแผนงานและงบประมาณ

ในช่วงบ่าย ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ กล่าวถึงการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนานักเรียนประจำ ทำให้ครู และบุคลากรมีความเข้าใจอนาคตของโรงเรียนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

ดร.โกศล เพ็ชร์สุรรณ์ บรรรยาย การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทำให้ได้ทราบว่าในระยะแรก การบริหารงานจะเป็นระบบราชการแบบโรงเรียนปกติไปก่อน แต่จะมีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และการพัฒนาโรงเรียนในระยะแรก

ปี การศึกษา 2554 เริ่มรับนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่1 และ ปีที่4 ชั้นละ 1 ห้องเรียน โดยให้โควตาพิเศษกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจากแต่ละตำบลมารับการคัด เลือก
ปีการศึกษา 2555 – 2557 รับนักเรียนเพิ่มขึ้นตามแผนชั้นเรียน ดังตาราง

ปีการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน คน
2554 1 241 2448
2555 4 96 1 24

6 144 1 24

288
2556 4 96 4 96 1 24 6 144 6 144 1 24 528
2557 4 96 4 96 4 96 6 144 6 144 6 144 720

เพื่อพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ (World Class) มีภารกิจในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยา ศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ

เพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคนั้น

การที่กำหนดให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจำมีเหตุผลสำคัญ คือ

1) การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจำ นักเรียนกิน อยู่ หลับนอน ด้วยกันในหอพักของโรงเรียน ทำให้สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายได้จำนวนมาก ส่งผลให้การพัฒนาอุดมการณ์ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ การพัฒนาทักษะและความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านต่างๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรับนักเรียนจากพื้นที่บริการซึ่งครอบคลุมหลาย จังหวัด นักเรียนจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดไม่สามารถเดินทางมาเรียนแบไป-กลับได้

จาก ร่าง โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ในห้อข้อที่ 11 แผนการจัดชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้อง ซึ่งการกำหนดแผนการจัดชั้นเรียนยึดหลัก 2 ประการ คือ
1. มีจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนเหมาะสม ไม่มากเกินไปจนไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
2. จำนวนนักเรียนต่อห้องต้องไม่สูงเกินไป จนครูผู้สอนไม่สามารถดูแลและส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลได้

เพื่อ ให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด จึงเสนอให้มีแผนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้อง ดังนี้

รายการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาล รวม
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
จำนวนห้องเรียน 4 4 4 6 6 6 30
จำนวนนักเรียนต่อห้อง 24 24 24 24 24 24 -
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 96 96 144 144 144 720

ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า การที่ครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นนโยบาของรัฐบาลในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะองค์ความรู้ไม่ได้อยู่แค่เพียงในห้องเรียน หรือหนังสือเรียน แต่จะอยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมพัฒนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือวิถีชีวิตของประชาชน ที่สำคัญเราต้องประยุกต์ผลจากการเรียนรู้ นำปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงตนเอง สังคม และเปลี่ยนแปลงโลก

ศูนย์ วิทยาศาสตร์นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  จึงต้องการให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่จะเป็นผู้บุกเบิกการสร้างระบบ คิดและปลูกจิตสำนึกทางด้านวิทยาศาสตร์  สร้างวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทห่างไกลอย่างแท้จริง

ทั้ง นี้ได้ ยกระดับเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนให้มีผลต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยจะพัฒนานาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป และจะร่วมมือกับ สสวท. และองค์ความรู้อื่นๆสร้างคลังองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชนทั่ว ไป ที่สำคัญจะได้มีการส่งเสริมและจูงใจให้มีการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

โดยมอบ หมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สสวท.ดำเนินกาส่งเสริมให้คนที่เข้ามาเรียนเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มี โอกาสรับทุนการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นเพราะตลอด 20 ปีที่ผ่านมางบสนับสนุนให้กับคนที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรื่องนี้จะต้องขับคลื่อนเพื่อให้เป็นรูปธรรมต่อไป

นอก จากนี้ จะต้องส่งเสริมให้มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค ภายในปีการศึกษา 2554 โดย ขยายผลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนกาญจนาภิเษกและโรงเรียนในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สองตอบต่อการสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

Smile


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 13.13 KBs
Upload : 2011-07-26 19:42:27
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

3
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


tk
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.873535 sec.