tk Article


รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (เรียงตามเลขประจาตัวสอบ) ตัวจริง จานวน 120 คน

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

(เรียงตามเลขประจาตัวสอบ)


ตัวจริจานวน120 คน ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนเดิม

1

26000003

เด็กชายพีรพัฒน์ ประไพพิทยาคุณ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2

26000006

เด็กหญิงปาลิดา ศิลปชานาญ

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

3

26000012

เด็กชายศุภณัฐ วิโสรัมย์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4

26000016

เด็กหญิงลักษิกา ศักดิ์ศุกล

เทศบาล 4 (วัดเมืองใหม่)

5

26000017

เด็กหญิงชัชญา วุฒิศักดิ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

6

26000020

เด็กหญิงณิชาภา สิทธิชัย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

7

26000022

เด็กชายสุรวิชญ์ เขื่อนชนะ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

8

26000036

เด็กชายสินทรัพย์ ภู่ดารงค์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

9

26000041

เด็กหญิงกณภัทร ใจดี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

10

26000042

เด็กหญิงกนกพร ไชยบารุง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

11

26000051

เด็กหญิงรมิตา ไข่มุกข์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

12

26000066

เด็กหญิงญาดา จันทร์เปล่ง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

13

26000102

เด็กหญิงณฤภรณ์ ธรรมวริทธิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

14

26000137

นายศิวสรรค์ พูลศิลป์

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

15

26000177

เด็กหญิงศุทธิณีย์ เศรษฐวานิช

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

16

26000183

เด็กหญิงณัฐกมล เต็มวงษ์

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

17

26000189

เด็กหญิงอรศรัญย์ คันธอุริศ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

18

26000196

เด็กชายกิตติชัย ระมัดตน

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

19

26000252

เด็กหญิงกนธิชา กลิ่นศรีสุข

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

20

26000254

เด็กชายธัญ มานะกิจศิริสุทธิ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

21

26000283

เด็กหญิงมณิสรา เหลืองทวีผล

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

22

26000320

เด็กหญิงทิพากร เกตุสกุล

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

23

26000323

เด็กชายธีราญาณ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

24

26000345

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ราชแก้ว

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

25

26000366

นางสาวณิชกานต์ กิจรัตนกาญจน์

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

26

26000386

เด็กหญิงภาวินี หลิมวานิช

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

27

26000422

เด็กหญิงนิศาชล กุลสิริลักษณ์

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

28

26000427

เด็กหญิงกชพร สื่อแสงทอง

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

29

26000432

เด็กหญิงนภสร มากาเนิด

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

30

26000546

เด็กชายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์

พระนารายณ์

31

27000004

เด็กหญิงกัลยาณี หนูตะเภา

วัดสิงห์

32

27000029

นางสาวมัฑกุณฑลี แก่นเขียว

ชัยนาทพิทยาคม

33

27000033

นายมรุต สุวรรณาลัย

ชัยนาทพิทยาคม

34

27000034

เด็กชายวรปรัชญ์ นิเกศรี

ชัยนาทพิทยาคม

35

28000006

เด็กหญิงพนิตพร ดารงสุกิจ

อยุธยาวิทยาลัย

36

28000008

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไชยศิริ

อยุธยาวิทยาลัย

37

28000014

เด็กหญิงจิราวรรณ ปาระแก้ว

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

38

28000016

นางสาวนันทวัน เตียตระกูล

อยุธยาวิทยาลัย

39

28000018

เด็กหญิงพรนภสร ปุณณะเวส

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

40

28000055

เด็กหญิงธนาพร ช่วยพยุง

อยุธยาวิทยาลัย

41

28000057

เด็กหญิงจิราพร ยาละมาย

ราษฎร์บารุงศิลป์

42

28000065

เด็กชายสรวิชญ์ อินทร์พรหม

อยุธยาวิทยาลัย

43

28000080

เด็กหญิงกัญฐมณี ก้อนทอง

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

44

28000082

เด็กหญิงภัทราพร พรหมวนิช

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

45

28000090

เด็กหญิงนิภาพร ขาพร้อม

อยุธยาวิทยาลัย

46

28000091

เด็กชายณัฐธกาญจน์ ถึงสุข

อยุธยาวิทยาลัย

47

28000096

เด็กชายไตรภพ หลงปรางค์

อยุธยาวิทยาลัย

48

28000105

เด็กชายนฤปนาถ สุขพัฒณ์ธี

อยุธยาวิทยาลัย

49

28000124

เด็กหญิงธมลวรรณ บุญมี

อยุธยาวิทยาลัย

50

28000134

เด็กหญิงชนาภาส สุนทรสุข

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

51

28000135

เด็กชายธนภัทร โกสุมาภินันท์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

52

28000136

เด็กหญิงเอื้ออริษา จันทร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

53

28000139

นางสาวพัตราพร ไชยสงวนสุข

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏระนครศรีอยุธยา

54

28000141

เด็กหญิงปทมวรรณ วชิรพงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

55

28000142

เด็กหญิงกันติยา บุญเกิด

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

56

28000147

เด็กหญิงมาณิตา คาวีวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

57

28000149

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ธงชัย

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

58

28000154

เด็กหญิงมนัสรา บุญสนอง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

59

28000161

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญอร่ามพงษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

60

28000162

เด็กหญิงอิศราพร เพชรพนาดร

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

61

28000169

เด็กหญิงกชมน กวยาวงศ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

62

28000171

เด็กหญิงบุญญารักษ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

63

28000180

เด็กหญิงปรีดารัตน์ อินทร์พยุง

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

64

28000184

เด็กหญิงสุญาดา มงคลวัย

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

65

28000185

นางสาวโสภิดา สมงาม

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

66

28000188

เด็กชายสิริชัย วิริยจารี

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

67

28000189

เด็กหญิงไรวินท์ สายสั้น

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา

68

28000195

นางสาวภัททิยา อรรถการพงษ์

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

69

28000199

เด็กหญิงโมธนา ชิณโคตร

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

70

28000202

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กีเกษมศรี

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

71

28000205

เด็กหญิงอัจฉราพร สุขีวุฒิ

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

72

28000213

เด็กหญิงรักศิริ ทองแผ่น

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

73

28000218

เด็กหญิงอรณี รัตนวิโรจน์

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

74

28000226

เด็กหญิงจิดาภา ปัญจธารากุล

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

75

28000227

เด็กหญิงลัทธนวรรณ ศรนรายณ์

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

76

28000228

เด็กหญิงรัมภา เอ้กันหา

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

77

28000230

เด็กหญิงนัฐกานต์ การีรส

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

78

28000236

เด็กหญิงญาณิศา พงษ์พาณิชย์

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

79

29000002

เด็กหญิงศรัณยา ศิริ

สระบุรีวิทยาคม

80

29000054

เด็กหญิงธนาภรณ์ โตจาเริญ

สระบุรีวิทยาคม

81

29000064

นายแบงค์ชาติ แย้มเกตุ

หนองแค 'สรกิจพิทยา'

82

29000089

เด็กชายนิรัติศัย หาญปิยนันท์

สระบุรีวิทยาคม

83

29000097

เด็กหญิงอภิชญา เรืองรุ่งชัยกุล

สระบุรีวิทยาคม

84

29000098

เด็กหญิงศุภากร สรรพศรี

สระบุรีวิทยาคม

85

29000102

เด็กหญิงพิชญา มโนชญากร

สระบุรีวิทยาคม

86

29000104

เด็กหญิงทักษพร มีนพกิจ

สระบุรีวิทยาคม

87

29000108

เด็กชายปณิธาน บารุงราษฎร์

สระบุรีวิทยาคม

88

29000116

เด็กชายอินทัช เปลี่ยนแสงศรี

สระบุรีวิทยาคม

89

29000175

เด็กหญิงน่านฟ้า คงเสถียร

แก่งคอย

90

29000183

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โมราขาว

สระบุรีวิทยาคม

91

29000187

นายยิ่งพันธุ์ พูลวิทยกิจ

สระบุรีวิทยาคม

92

31000010

เด็กชายเพิ่มบุญ ตั้งศิริชูช่วย

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

93

31000012

เด็กหญิงปิยะธิดา แก้วใจจง

สตรีอ่างทอง

94

31000016

เด็กชายชาญวิทย์ ศรีแจ่ม

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

95

31000020

เด็กหญิงอริสรา มาโยธา

สตรีอ่างทอง

96

31000024

เด็กหญิงจุฑามาศ พันธ์ชัย

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

97

31000041

เด็กชายธนาคม สอนดี

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

98

31000063

เด็กหญิงพรรัตน์ โพธิสี

สตรีอ่างทอง

99

31000073

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ภู่ทรัพย์

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

100

32000025

เด็กชายวีระชัย ศรีสิงห์ชัย

อุทัยวิทยาคม

101

32000039

เด็กชายสรวิชญ์ สาททอง

อุทัยวิทยาคม

102

32000047

เด็กหญิงทิพย์สุดา นุ่นงาม

อุทัยวิทยาคม

103

32000049

เด็กหญิงศุภรดา วินัยพานิช

อุทัยวิทยาคม

104

32000053

เด็กหญิงชนิดาภา พัวพัฒนกุล

อุทัยวิทยาคม

105

32000058

นางสาววิมลรัตน์ ทุ่งทอง

อุทัยวิทยาคม

106

32000066

เด็กหญิงณัฐชยา วงศ์เฉลียว

อุทัยวิทยาคม

107

78001204

เด็กชายสรณัฐ ทองนพ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

108

78002386

เด็กหญิงณิชารีย์ เลิศประสิทธิพันธ์

สระบุรีวิทยาคม

109

28000066

เด็กหญิงณัฐมนต์ สุขเสมอ

ท่าเรือ 'นิตยานุกูล'

110

28000127

เด็กหญิงสุธิตา รอดปิ่นทอง

ท่าเรือ 'นิตยานุกูล'

111

28000128

เด็กหญิงปภาวรินท์ วัดทอง

ท่าเรือ 'นิตยานุกูล'

112

28000129

นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว

ท่าเรือ 'นิตยานุกูล'

113

29000015

เด็กหญิงณัฐพร สุขุน

เทพศิรินทร์ พุแค

114

29000036

เด็กหญิงรชนีกร แดนดี

มวกเหล็กวิทยา

115

31000002

เด็กชายวัชรพงศ์ คล้อยสุวรรณ์

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

116

31000011

เด็กหญิงอรอนงค์ อินทเนตร์

สตรีอ่างทอง

117

31000030

เด็กหญิงวรัญญา สิงห์รื่นเริง

สตรีอ่างทอง

118

31000031

เด็กหญิงภาวิณี ปิติ

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

119

31000046

เด็กหญิงเจนจิรา ชูวงษ์

สตรีอ่างทอง

120

31000072

เด็กหญิงพิจิตรา มาลัยเจริญ

สตรีอ่างทองรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 0.70 MBs
Upload : 2012-03-12 20:37:16

Size : 0.89 MBs
Upload : 2012-03-12 20:37:53

Size : 29.68 KBs
Upload : 2012-03-12 20:39:32

Size : 3.90 KBs
Upload : 2012-03-12 20:40:19
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


tk
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.901773 sec.