tk Article


Course Syllabus Science 1 ว21101 pccl และ “ทุ่งมะขามหย่อง” เป็นโครงการพระราชดำริที่ให้อยุธยาพ้นน้ำท่วม ในหลวง เสด็จ ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ประมวลภาพ ในหลวง เสด็จ ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
                               แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ฉบับย่อ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์                       รายวิชา  ว21101 วิทยาศาสตร์ 1                                          จำนวนหน่วยกิต  1.5 หน่วยกิต           เวลาเรียน   3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1                                                                                                                                   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ครูผู้สอน   นายถวิล   เกตุถาวร                                                                                                 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

******************************************************************************

1.  คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา  วิเคราะห์  การใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและหน้าที่ส่วนประกอบของเซลล์พืชและ เซลล์สัตว์  กระบวนการสารผ่านเซลล์และออสโมซิส    ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  แสง  คลอโรฟีลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ    ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง  ผลที่ได้จากการการสังเคราะห์ด้วยแสง ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช โครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช  โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช   โดยใช้ส่วนต่างๆ   ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์  การตอบสนองของพืชต่อแสง  น้ำและการสัมผัส หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  ในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์  เพิ่มผลผลิตของพืช  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดของอนุภาคเป็นเกณฑ์ สมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม  สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร  สมบัติความเป็นกรด-เบส             ของสารละลาย  ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ  และการนำไปใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสาร  เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะและการละลายของสาร

             โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจและตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียน  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งในการทำงาน

2. ตัวชี้วัด

1. สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์(ว 1.1 ม 1/1)

2. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (ว 1.1 ม 1/2)

3. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (ว 1.1 ม 1/3)

4. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่และออสโมซิส (ว 1.1 ม 1/4)

5. ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่าแสง คลอโรฟิลล์ แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ เป็นปัจจัยที่จำเป็น ต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง (ว 1.1 ม 1/5)

6. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (ว 1.1 ม 1/6)

7. อธิบายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ว 1.1 ม 1/7)

8. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช (ว 1.1 ม 1/8)

9. สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช (ว 1.1 ม 1/9)

10. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช (ว 1.1 ม 1/10)

11. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ของพืช โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ (ว 1.1 ม 1/11)

12. ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส (ว 1.1 ม 1/12)

13. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ม 1/13)

14. ทดลองและจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม (ว 3.1 ม 1/1)

15. อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร (ว 3.1 ม 1/2)

16. ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด เบส ของสารละลาย (ว 3.1 ม 1/3)

17. ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม 1/4)

18. ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรายการนำความรู้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์ (ว 3.2 ม 1/1)

19. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ   มวลและพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย (ว 3.2 ม 1/2)

20. ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร (ว 3.2 ม 1/3)

21. ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ (ว 8.1 ม 1/1)

22. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี (ว 8.1 ม 1/2)

23. เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม (ว 8.1 ม 1/3)

24. รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ (ว 8.1 ม 1/4)

25. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ (ว 8.1 ม 1/5)

26. สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ (ว 8.1 ม 1/6)

27. สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม 1/7)

28. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูล และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม (ว 8.1 ม 1/8)

29. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม 1/9)

30. อธิบายส่วนประกอบพื้นฐาน  และหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์  ตลอดจนนำไปใช้ในการศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้

3.  กำหนดการสอนและตัวชี้วัด

สัปดาห์ที่ 

 

คาบที่ 

(จำนวนคาบ)

สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด

วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่มอบหมาย

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้

1

 

1

(1)

ปฐมนิเทศและบทนำ 

      แนะนำรายวิชา  วิธีการเรียน  การวัดและประเมินผลการเรียน มอบหมายงาน แนะนำรูปแบบการเขียนรายงานการทดลอง

 

 

 

 

 

2

2-6

(5)

หน่วยที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต

1.1.  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

      1.1.1 เซลล์พืช

      1.1.2 เซลล์สัตว์

 

1. สังเกตและอธิบายรูปร่าง  ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์   (ว 1.1 ม 1/1)

30. อธิบายส่วนประกอบพื้นฐาน  และหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์  ตลอดจนนำไปใช้ในการศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้

2. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืช

และเซลล์สัตว์ (ว 1.1 ม 1/2)

3. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (ว 1.1 ม 1/3)

1. เขียนรายงานการปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

(งานเดี่ยว  1 คะแนน)

ใช้เวลา  30  นาที

 

- กล้องจุลทรรศน์

- สไลด์สดเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

3-4

 

7-10

(4)

1.2  การลำเลียงสารเข้า ออกจากเซลล์

1.2.1  กระบวนการแพร่

1.2.2  กระบวนการออสโมซิส

4. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่

และออสโมซิส (ว 1.1 ม 1/4)

2. เขียนรายงานการปฏิบัติการ

การลำเลียงสาร(การแพร่,การออสโมซิส) (งานเดี่ยว  2 คะแนน)

ใช้เวลา  30  นาที

 

4-6

 

11-16

(6)

หน่วยที่ 2 กระบวนการ

ดำรงชีวิตของพืช

2.1  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

2.1.1  ปัจจัยบางประการ

ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วย

แสงของพืช

2.1.2  ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

2.1.3  ความสำคัญของกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

5. ทดลองหาปัจจัยบางประการ

ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่า

แสง   คลอโรฟิลล์

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ

เป็นปัจจัยที่จำเป็น ต้องใช้

ในการสังเคราะห์ด้วยแสง    

(ว 1.1 ม 1/5)

6. ทดลองและอธิบายผลที่ได้

จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (ว 1.1 ม 1/6)

7. อธิบายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  (ว 1.1 ม 1/7)

3.เขียนรายงานการปฏิบัติการ

เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

(งานเดี่ยว  3 คะแนน)

ใช้เวลา  60  นาที

 

- เพาเวอร์พอยต์เรื่องปัจจัย

ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

- วีดีทัศน์เรื่องปัจจัย

ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

-ใบกิจกรรม

-ใบความรู้

- อินเตอร์เน็ต

6-7

 

17-20

(4)

2.2  การลำเลียงสารในพืช

2.2.1  กลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช

2.2.2  โครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

8. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์

ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำ

ของพืช (ว 1.1 ม 1/8)

9. สังเกตและอธิบายโครงสร้าง

ที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช (ว 1.1 ม 1/9)

4.เขียนรายงานการปฏิบัติการ

เรื่องการลำเลียงสารในพืช

(ต้นกระสังข์,ต้นเทียน ,คื่นฉ่าย

แช่ในน้ำแดง )

(งานเดี่ยว  1 คะแนน)

ใช้เวลา  30  นาที

 

- เพาเวอร์พอยต์เรื่องการลำเลียงสารในพืช

- วีดีทัศน์เรื่องการลำเลียงสารในพืช

-ใบกิจกรรม

-ใบความรู้

- อินเตอร์เน็ต

7-9

 

21-25

(5)

2.3  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

2.3.1  โครงสร้างของดอก

2.3.2  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

2.3.3  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

 

10. ทดลองและอธิบายโครงสร้าง

ของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช (ว 1.1 ม 1/10)

 

 

 

 

11. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ (ว 1.1 ม 1/11)

5. เขียนรายงานการปฏิบัติการ

เรื่องโครงสร้างของดอกไม้

(งานเดี่ยว 1 คะแนน)

ใช้เวลา  30  นาที

6. แบบฝึกหัดเรื่องโครงสร้าง

ของดอกไม้ (งานเดี่ยว 1 คะแนน)

ใช้เวลา  30  นาที

 

 

7. เขียนรายงานและนำเสนอ

การสืบค้นข้อมูลเรื่องเทคนิคการขยายพันธุ์พืช

(งานกลุ่ม  2 คะแนน )

ใช้เวลา  60 นาที

- เพาเวอร์พอยต์เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

 - วีดีทัศน์เรื่อง การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่าง ๆ

-ใบกิจกรรม

-ใบความรู้

- อินเตอร์เน็ต

9

 

26-27

(2)

2.4  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

2.4.1  การตอบสนองของพืชต่อแสง

2.4.2  การตอบสนองของพืชต่อน้ำ

 2.4.3  การตอบสนองของพืชต่อ

การสัมผัส

12. ทดลองและอธิบาย

การตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส (ว 1.1 ม 1/12)

8. เขียนรายงานการปฏิบัติการ

เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ของพืช  (งานเดี่ยว 1 คะแนน)

ใช้เวลา  30  นาที

 

- เพาเวอร์พอยต์เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส

 - วีดีทัศน์เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส

 -ใบกิจกรรม

-ใบความรู้

- อินเตอร์เน็ต

10

 

สอบกลางภาค

 

 

 

11

 

 

28

(1)

2.4  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช(ต่อ)

2.4.1  การตอบสนองของพืชต่อแสง

2.4.2  การตอบสนองของพืชต่อน้ำ

2.4.3  การตอบสนองของพืช

ต่อการสัมผัส

12. ทดลองและอธิบาย

การตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส (ว 1.1 ม 1/12)

 

 

11

 

29-30

(2)

2.5  เทคโนโลยีชีวภาพ

2.5.1  หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืช

2.5.2  เทคโนโลยีชีวภาพกับ

การดำรงชีวิต

13. อธิบายหลักการและผล

ของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ม 1/13)

9. นำเสนอการสืบค้นข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ

 (งานกลุ่ม  2 คะแนน )

ใช้เวลา  60 นาที

 

- เพาเวอร์พอยต์เรื่อง หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี

ชีวภาพ

ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิต

ของพืช

12

 

 

 

31-33

(3)

 

หน่วยที่ สารและสมบัติของสาร

3.1  สารและการจำแนกสาร

 

14.  ทดลองและจำแนกสาร

เป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม (ว 3.1 ม 1/1)

 

10. เขียนรายงานการปฏิบัติการ

เรื่องสารและการจำแนกสาร

(งานเดี่ยว 1 คะแนน)

ใช้เวลา  30  นาที

11. แบบฝึกหัดเรื่องจำแนกสาร (งานเดี่ยว  1  คะแนน) 

 

- เพาเวอร์พอยต์เรื่อง สารและสมบัติของสาร

- อุปกรณ์ สารเคมี

 -ใบกิจกรรม

-ใบความรู้

- อินเตอร์เน็ต

13-15

 

 

34-42

(9)

3.2สมบัติและการเปลี่ยนสถานะ ของสาร

3.2.1  สมบัติของสาร

3.2.2  การเปลี่ยนสถานะของสาร

3.2.3 พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสถานะและ การละลายของสาร

3.2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะและการละลายของสาร

15. อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร

(ว 3.1 ม 1/2)

19. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ   มวลและพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย

(ว 3.2 ม 1/2)

20. ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ และ

การละลายของสาร(ว 3.2 ม 1/3)

 

-เพาเวอร์พอยต์

เรื่องสมบัติและการ

เปลี่ยนสถานะ ของสาร

- อุปกรณ์ สารเคมี

 -ใบกิจกรรม

-ใบความรู้

- อินเตอร์เน็ต

16-19

 

 

43-54

(12)

3.3  กรดและเบส

3.3.1  สมบัติความเป็นกรด

3.3.2  สมบัติความเป็นเบส

 3.3.3การตรวจวัดความเป็นกรด-    เบส ของสาร

 3.3.4 กรด-เบสในชีวิตประจำวัน

16. ทดลองและอธิบายสมบัติ

ความเป็นกรด  เบส

ของสารละลาย (ว 3.1 ม 1/3)

17. ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

(ว 3.1 ม 1/4)

12. เขียนรายงานการปฏิบัติการ

เรื่องสมบัติของกรดและเบส

(งานเดี่ยว 1 คะแนน)

ใช้เวลา  30  นาที

- เพาเวอร์พอยต์เรื่องกรดและเบส

-วิดีทัศน์เรื่องกรดและเบส

- อุปกรณ์ สารเคมี

 -ใบกิจกรรม

-ใบความรู้

- อินเตอร์เน็ต

19-20

 

55-60

(6)

3.4  สารละลาย

      3.4.1  ความเข้มข้นของสารละลาย

      3.4.2  การเตรียมสารละลาย

18.  ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรายการนำความรู้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์ (ว 3.2 ม 1/1)

13. เขียนรายงานปฏิบัติการเรื่องการเตรียมสารละลายในความเข้มข้นต่าง ๆ (งานเดี่ยว  2  คะแนน)  ใช้เวลา  60  นาที

14. แบบฝึกหัดเรื่องการเตรียมสารละลายในความเข้มข้นต่าง ๆ (งานเดี่ยว  1  คะแนน) 

ใช้เวลา  60  นาที

- เพาเวอร์พอยต์เรื่องสารละลาย

- อุปกรณ์ สารเคมี

 -ใบกิจกรรม

-ใบความรู้

- อินเตอร์เน็ต

 

 

สอบปลายภาค

 

 

 

4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

                การสอนรายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

                ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ ) ดังนี้

             ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค  :  ร้อยละของคะแนนปลายภาค  =  70 :  30

             ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค  =    ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค  +   ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค +  ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค

  +   ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย        =   5 + 20 + 35+10

แผนการประเมินผลการเรียนคือ     

                4.1   ประเมินจากการงานหรือการบ้านที่มอบหมาย                                                   20           คะแนน                ร้อยละ 20

                4.2   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน( จิตพิสัย)                10           คะแนน                 ร้อยละ 10

                4.3   ประเมินจากการสอบย่อย                                                                                     10           คะแนน                 ร้อยละ 10

                4.4   ประเมินจากการสอบกลางภาค                                                                              20           คะแนน                 ร้อยละ 20

                4.5   ประเมินจากการสอบปฏิบัติการทดลอง                                                                10           คะแนน                 ร้อยละ 10

                4.6   ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                                              30           คะแนน                 ร้อยละ 30

                                                                                                                                                รวม        100         คะแนน               ร้อยละ 100

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้

4.1 ประเมินจากการงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( ร้อยละ 20 )

                ตามตารางในหัวข้อที่ 3 กำหนดการสอนและตัวชี้วัด

4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (ร้อยละ 10 )

                การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้กำหนดหัวข้อการประเมิน ดังนี้

หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน

ดีเยี่ยม

(5)

ดีมาก

(4)

ดี

(3)

ปานกลาง (2)

ต้องปรับปรุง (1)

1.   ความอยากรู้อยากเห็น

 

 

 

 

 

2.   ความใจกว้าง

 

 

 

 

 

3.   ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม

 

 

 

 

 

4.  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

5.   ความมีเหตุผล

 

 

 

 

 

6.   ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

 

 

 

7.   ความมีระเบียบและรอบคอบ

 

 

 

 

 

8.   ความประหยัด

 

 

 

 

 

9.   ความซื่อสัตย์

 

 

 

 

 

10. ความตรงต่อเวลา

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

รวมคะแนนจิตพิสัย

 

  หมายเหตุ    1.  ข้อละ  1  คะแนน

                       2.  เกณฑ์การพิจารณาเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เรียน  ดังนี้

                         2.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

                           2.2  ร้อยละของผู้เรียนซึ่งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์

                        2.3  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความตระหนักในคุณและโทษของการใช้วิทยาศาสตร์

                        2.4  ร้อยละของผู้เรียนซึ่มาเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน

                        2.5  ร้อยละของผู้เรียนซึ่งเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ

                        2.6  ร้อยละของผู้เรียนตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน

                       นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กำหนด    6  ข้อ       5   คะแนน

                       นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กำหนด    5  ข้อ      4   คะแนน

                       นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กำหนด    4  ข้อ      3   คะแนน

          นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กำหนด    3  ข้อ      2   คะแนน

          นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กำหนด    2  ข้อ      1   คะแนน

 

4.3 การประเมินจากการสอบย่อย ( ร้อยละ 10 )

                                เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จำนวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 

ลักษณะและจำนวนข้อสอบ 

ร้อยละ

หน่วยที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต

1.2  การลำเลียงสารเข้า ออกจากเซลล์

      1.2.1  กระบวนการแพร่

      1.2.2  กระบวนการออสโมซิส

อัตนัย

(1 ข้อ)

1

หน่วยที่ 2 กระบวนการดำรงชีวิตของพืช

2.1  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

      2.1.1  ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์

ด้วยแสงของพืช

      2.1.2  ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

      2.1.3  ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

อัตนัย

(1 ข้อ)

1.5

2.2  การลำเลียงสารในพืช

      2.2.1  กลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช

      2.2.2  โครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

อัตนัย

(1 ข้อ)

0.5

2.3  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

      2.3.1  โครงสร้างของดอก

      2.3.2  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

      2.3.3  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

อัตนัย

(1 ข้อ)

1.5

2.4  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

      2.4.1  การตอบสนองของพืชต่อแสง

      2.4.2  การตอบสนองของพืชต่อน้ำ

      2.4.3  การตอบสนองของพืชต่อการสัมผัส

อัตนัย

(1 ข้อ)

0.5

หน่วยที่ สารและสมบัติของสาร

3.2 สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร

     3.2.1  สมบัติของสาร

     3.2.2  การเปลี่ยนสถานะของสาร

     3.2.3 พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสถานะและ การละลายของสาร

    3.2.4  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะและการละลายของสาร

อัตนัย

(2 ข้อ)

1

3.3  กรดและเบส

      3.3.1  สมบัติความเป็นกรด

      3.3.2  สมบัติความเป็นเบส

      3.3.3  การตรวจวัดความเป็นกรด-เบส ของสาร

      3.3.4  กรด-เบสในชีวิตประจำวัน

อัตนัย

(2 ข้อ)

2

3.4  สารละลาย

      3.4.1  ความเข้มข้นของสารละลาย

      3.4.2  การเตรียมสารละลาย

อัตนัย

(2 ข้อ)

2

 

11 ข้อ

10

4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค ( ร้อยละ 20 )   

กำหนดการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่   24-27 กรกฎาคม  2555  เวลาที่ใช้ในการสอบ   60 นาที เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จำนวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 

ลักษณะและจำนวนข้อสอบ 

ร้อยละ

หน่วยที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต

1.1.  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

      1.1.1 เซลล์พืช

      1.1.2 เซลล์สัตว์

อัตนัย (2 ข้อ 2 คะแนน)

ปรนัย (2 ข้อ 1 คะแนน)

3

1.2  การลำเลียงสารเข้า ออกจากเซลล์

      1.2.1  กระบวนการแพร่

      1.2.2  กระบวนการออสโมซิส

อัตนัย (1 ข้อ 1 คะแนน)

ปรนัย (2 ข้อ 1 คะแนน)

2

หน่วยที่ 2 กระบวนการดำรงชีวิตของพืช

2.1  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

      2.1.1  ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

      2.1.2  ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

      2.1.3  ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

อัตนัย (2 ข้อ 4 คะแนน)

ปรนัย (4 ข้อ 2 คะแนน)

6

2.2  การลำเลียงสารในพืช

      2.2.1  กลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช

      2.2.2  โครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

อัตนัย (2 ข้อ 2 คะแนน)

ปรนัย (2 ข้อ 1 คะแนน)

3

2.3  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

      2.3.1  โครงสร้างของดอก

      2.3.2  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

      2.3.3  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

อัตนัย (3 ข้อ 6 คะแนน)

 

6

 

อัตนัย (10 ข้อ 15 คะแนน)

ปรนัย (10 ข้อ 5 คะแนน)

20

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยน สาระการเรียน กิจกรรม การวัดประเมินได้ตามความเหมาะสม   หรือข้อตกลงร่วมกัน

  4.5 ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ ( ร้อยละ 10 )

           สอบระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2555

4.5.1 แบบประเมินการสอบปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ (แบบใช้แสง) (10 คะแนน)

รายการสังเกต

ระดับการประเมิน

ดี (3)

พอใช้ (2)

ควรปรับปรุง (1)

1. การเตรียมสไลด์สด

 

 

 

2. วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์

     2.1 การเช็ดเลนส์และการวางแผ่นสไลด์ที่เตรียมไว้บนแท่นวัตถุให้ตรงตำแหน่งโดยใช้ที่หนีบ

 

 

 

     2.2 การใช้ลำดับและเลือกขนาดกำลังขยายอย่างถูกต้อง

 

 

 

     2.3 การมองด้วยสองตา

 

 

 

     2.4 หมุนปุ่มปรับภาพหยาบก่อนจึงค่อยหมุนปุ่มปรับภาพละเอียด

 

 

 

     2.5 การปรับหาภาพได้อย่างชัดเจน

 

 

 

3. การเก็บกล้องจุลทรรศน์

     3.1 ปรับแท่นวางวัตถุให้อยู่ในระดับต่ำสุดและปรับเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำสุด ( 4X )

 

 

 

     3.2 เลนส์ใกล้ตาอยู่ชิดกัน

 

 

 

     3.3 เก็บสายไฟและเช็ดเลนส์

 

 

 

4. การทำความสะอาด

 

 

 

รวม 

 

 

 

4.6 ประเมินจากการสอบปลายภาค ( ร้อยละ 30 )  

                กำหนดการสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2555 เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จำนวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง              

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 

ลักษณะและจำนวนข้อสอบ 

ร้อยละ 

1. หน่วยของสิ่งมีชีวิต

2. ขบวนการดำรงชีวิตของพืช

3. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

ปรนัย (4 ข้อ)

ปรนัย (6 ข้อ)

อัตนัย (1 ข้อ)

2

3

1

2.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

2.5.1 หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืช

2.5.2 เทคโนโลยีชีวภาพกับการดำรงชีวิต

อัตนัย (1 ข้อ)

 

1

หน่วยที่ 3 สารและสมบัติของสาร

3.1 สารและการจำแนกสาร

อัตนัย (1 ข้อ)

 

1

3.2 สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร

3.2.1 สมบัติของสาร

3.2.2 การเปลี่ยนสถานะของสาร

3.2.3 พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสถานะและ การละลายของสาร

3.2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะและการละลายของสาร

 

ปรนัย (2 ข้อ 1 คะแนน)

อัตนัย (3 ข้อ 7 คะแนน)

 

 

8

3.3 กรดและเบส

3.3.1 สมบัติความเป็นกรด-เบส

3.3.2 การตรวจวัดความเป็นกรด-เบส ของสาร

3.3.3 กรด-เบสในชีวิตประจำวัน

 

ปรนัย (2 ข้อ 1 คะแนน)

อัตนัย (4 ข้อ 9 คะแนน)

10

3.4  สารละลาย

3.4.1 ความเข้มข้นของสารละลาย

3.4.2 การเตรียมสารละลาย

ปรนัย (1 ข้อ 0.5 คะแนน)

อัตนัย (2 ข้อ 3.5 คะแนน)

4

รวม

ปรนัย (15 ข้อ 7.5 คะแนน) อัตนัย (12 ข้อ 22.5 คะแนน)

30

 

5.  เอกสารอ้างอิง

               หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

                หลักสูตรมหิดลวิทยานุสรณ์  พุทธศักราช  2552

                หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

Cool
เลขาฯ กกต.ย้อนอดีตที่มา “ในหลวง” เสด็จฯ ทุ่งมะขามหย่อง เผยเป็นโครงการพระราชดำริที่ต้องให้คนอยุธยาพ้นน้ำท่วม ขณะเดียวกันมีน้ำใช้ยามภัยแล้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระสุริโยทัย

       
       วันนี้ (24 พ.ค.) นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนิน ณ ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25 พ.ค.ว่า ตอนที่ตนเองยังรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าฝ่ายประสานราชการ กองกลาง กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการออกแบบและก่อสร้างพระราชานุสาว รีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ซึ่งพื้นที่ทุ่งมะขามหย่องเป็นโครงการอันเนื่องในพระราชดำริ ที่ทำขึ้นตั้งแต่ปี 2531 และเสร็จเมื่อปี 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย ที่ทรงอุทิศพระชนมชีพเพื่อชาติในระหว่างที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิออกมารับ ทัพข้าศึกของพม่าไม่ให้เข้ามาในเขตของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่ตรงนั้นเป็นทุ่งนาที่มีต้นมะขามต้นเตี้ยๆ จึงเรียกว่าทุ่งมะขามหย่อง ในการณ์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นว่า จ.พระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมบ่อย จึงมีพระราชดำริให้ขุดดินบริเวณทุ่งมะขามหย่องเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ เอาดินนั้นมาเป็นคันและเกาะ เพื่อที่ถึงฤดูฝนจะได้รับน้ำไว้ไม่ให้ท่วมตัวเมืองอยุธยา และฤดูแล้งประชาชนก็จะได้มีน้ำใช้ ขณะเดียวกัน การสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อให้คนรุ่นหลังทราบถึงวีรกรรมของพระองค์ที่สามารถช่วยเหลือบ้านเมืองไว้ ซึ่งต่อมาในปี 2538 น้ำก็ท่วมใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2531 ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและทรงห่วงใยประชาชนมาก จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว

ทุ่งมะขามหย่อง

ประมวลภาพ ในหลวง เสด็จ ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา

…………………………………………………………………………………………….

16.30 น. : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบก และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรถยนต์พระที่นั่งทะเบียน 3901 ออกจากโรงพยาบาลศิริราช ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา

…………………………………………………………………………………………….

15.00 น. : เผยภาพถ่ายทางอากาศบริเวณทุ่งมะขามหย่อง
อินสตราแกรม ของ KRIT SKY REPORT เผยภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ ทุ่งมะขามหย่อง ที่มีประชาชนแน่นขนัด เมื่อเวลา 15.00 น.

ภาพจาก อินสตราแกรม KRIT SKY REPORT


ทุ่งมะขามหย่อง ขอบคุณภาพจาก chonlapatoill

…………………………………………………………………………………………….

14.00 น. : พสกนิกรทั่วประเทศจับจองพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ จนเต็มพื้นที่
ประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมา เฝ้ารับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างเนืองแน่น ขณะที่การซักซ้อมการแสดง ได้มีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ซักซ้อมเพลงเรือ ต่อหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในช่วงเย็นวันนี้จะมีนักแสดงกว่า 300 คนจาก 16 อำเภอมาร่วมการแสดง ซึ่งต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุด

ขณะที่บรรยากาศเฝ้ารอรับสเด็จฯนั้น ประชาชนได้มา จับจองที่นั่งจนเต็มพื้นที่ทั้งหมดแล้ว ซึ่งแม้อากาศจะร้อนแต่ประชาชนยังมุ่งมั่นที่จะเฝ้ารอรับเสด็จฯโดยไม่ย่อท้อ โดยประชาชนบางกลุ่มได้ทำกิจกรรมร้องเพลงเพื่อคลายร้อนด้วย

ภาพและข้อมูลจาก Thaipbs

…………………………………………………………………………………………….
11.38 น. : พสกนิกรเรือนหมื่น รอรับเสด็จฯ ในหลวง
บรรยากาศบริเวณทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนนับหมื่นคนจากทั่วสารทิศเริ่มเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อรอรับ เสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ กันอย่างเนืองแน่น โดยต่างพากันไปซื้อธงสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ รวมทั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเตรียมไว้รอรับเสด็จในครั้งนี้รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 36.44 KBs
Upload : 2012-05-25 18:04:58

Size : 10.45 KBs
Upload : 2012-05-25 18:17:40

Size : 11.92 KBs
Upload : 2012-05-25 18:17:51

Size : 13.88 KBs
Upload : 2012-05-25 18:18:17

Size : 255.06 KBs
Upload : 2012-05-25 18:18:45

Size : 113.62 KBs
Upload : 2012-05-25 18:24:23

Size : 45.74 KBs
Upload : 2012-05-25 18:30:24
ติชม

ดีจังเลยครับ

ด.ช.เกียรติคุณ    ยิ่งดี     ม.1/3     เลขที่ 1 

ตั้งโดย : Dream
2012-08-09 09:44:17
กำลังแสดงหน้า 1/1
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

2
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


tk
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.870976 sec.