PCCL-Lopburi Article


ประกาศผล สอวน ค่าย 1 ปี 56

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ขอให้นักเรียนจงรักษาความดีนี้ไว้ ตลอดไปสาขา คณิตศาสตร์

ศูนย์โรงเรียนขยายผล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

1.นายอภินันท์  โพธิ์แก้ว


2.นายเศรษฐวิชญ์  คุณอุดม

3.นางสาวดรัลพร  พงษ์เมตตาสันติ

สาขาเคมี

ศูนย์โรงเรียนขยายผล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.ลพบุรี

1.นางสาวณัฐวรา  เมืองหนู

สาขาคอมพิวเตอร์

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ

1.นายวีระชัย  ศรีสิงห์ชัย

สาขาฟิสิกส์

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.นายศิวสรรค์  พูลศิลป์


ศูนย์โรงเรียนขยายผล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

1.นายณัฐธกาญจน์  ถึงสุข

2.นายณัฐพล  หนูนุรัตน์

3.นายทัตพงษ์  แก้วอร่ามศรี

4.นางสาวไรวินท์  สายสั้น

5.นายศุภณัฐ  วิโสรัมย์

สาขาชีววิทยา

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. นางสาวอิศราพร เพชนพนาดร


ศูนย์โรงเรียนขยายผล โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี

1.นายกิตติพัฒน์  มาลัยวงศ์

2.นางสาวชนกานต์  กำเนิดกาลืม

3.นางสาวณิชกานต์  กิจรัตนกาญจน์

4.นางสาวพรรัตน์ โพธิ์สี

5.นางสาวแพรพลอย  จำปานาค

6.นางสาวภัทรียา  สาระยาน

7. นางสาวสาลินี ภู่ทอง

8. นางสาวเหมือนฟ้า เนตรหาญ

9. นางสาวอัจฉราพร สุขีวุฒิ

10. นายอิทธิพัทธ์ สามัญเขตกิจ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


PCCL-Lopburi
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.063741 sec.