krubenz Article


ผลสอบเก็บคะแนนครั้งที่2

คะแนนสอบวิชาเคมีครั้งที่ 2

เรื่อง  โมล

หมายเหตุ
1. นักเรียนที่ได้คะแนนเท่ากับ 0 หมายถึง นักเรียนยังไม่ได้สอบเก็บคะแนน

ให้มาสอบในวันจันทร์ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น. ที่ห้องเคมี
2. นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ให้มาสอบในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ก่อนเวลา 11.00 น. เท่านั้น

 ชั้นม.4/2

เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เก็บ2(10)

1

นายกฤษณรักษ์

ลอยพูล

10

2

นายณภัทร

รอดภัยปวง

8

3

นายธราเทพ

ศิริสลุง

8

4

นายปิยณัฐ

บุญคุณ

10

5

นายปุณยวีร์

นุชอยู่

10

6

นายพชร

วุฒิพิศาล

10

7

นายศุภณัฐ

รื่นเริง

10

8

นายสรัช

ควรพันธุ์

8

9

นายปริวัติ

เมืองวงษ์

10

10

นายนราวิชญ์

อ่อนคำ

10

11

นายธัชภูมิ

หิงไธสง

7

12

นายศุภวิชญ์

กลิ่นคำหอม

10

13

นายสหรัฐ

คิดชอบ

8

14

นางสาวกมลชนก

อุปลา

9

15

นางสาวจิระภัทร

ฉันทกูล

10

16

นางสาวณัชนิชา

แก้วตรีวงษ์

10

17

นางสาวนัทธมน

กฤษณสุวรรณ

10

18

นางสาวพิมพ์จิรา

สิงห์สูง

9

19

นางสาวภัคพิชา

ต่ายเกิด

10

20

นางสาวชนกชนม์

อ่อนศรี

10

21

นางสาวกานต์ธีรา

เสนาเมือง

10

22

นางสาวประไพพรรณ

เตชะรัตน์

10

23

นางสาวสุวพัชร

สังข์น้อย

10

24

นางสาวจิราพร

มณีวรรณ์

9

25

นางสาวทัศนีวรรณ

จันทร์ลา

2

26

นางสาวอัญวรรณ

สท้าน

0

27

นางสาวกาญจนา

แก้วกอง

10

28

นางสาวปานเลขา

วงษ์ศรี

10

29

นางสาวอมรรัตน์

จันลา

6

30

นางสาวเกษมณี

จันนินลา

4

31

นางสาวธิสิริ

ศรีโกมุท

10

32

นางสาวฤทัยกานต์

จันทมนตรี

10

33

นางสาววรรณสอน

อัญชัญภาติ

9

34

นางสาวศรัณญา

ฤกษ์ฤทธิ์

10

35

นางสาวสุกัญญา

กิจวรวุฒิ

7

36

นางสาวกษิตินาถ

กั่วพานิช

7


 

 ชั้นม.4/3

เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เก็บ2(10)

1

นายณัฐภัทร

พึ่งเจียก

10

2

นายภาณุมาศ

อินทะศรี

0

3

นายศักดิ์สิทธิ์

ศรีสง่า

8

4

นายณัชพล

กลีบมาลัย

9

5

นายธีรวิทย์

มลิวัลย์

9

6

นายศราวิน

สินธุนาวา

6

7

นายคุณากร

จันทรสุคนธ์

7

8

นายณัฐภูมิ

เสงี่ยมเฉย

6

9

นายธเนศณัฎฐ์

นันทกรสุตนันท์

9

10

นายรุ่งรุจ

ขันแก้ว

5

11

นายวิจิตร

ทัดศิริ

6

12

นายนพพร

กษิณศรี

9

13

นางสาวนรีพร

สารทอง

9

14

นางสาวศุภานิช

พรรณไวย

8

15

นางสาวกาญจนา

ผลาผล

8

16

นางสาวชลธิชา

สิงห์เนตร

7

17

นางสาวชมพูนุท

สุทธิประภา

5

18

นางสาวปัทมวรรณ์

มาศิริ

9

19

นางสาวพิมพาวรรณ

สืบสายทองคำ

10

20

นางสาวเพชรากร

ยอดสุวรรณ์

10

21

นางสาวอธิษฐาน

ดีน้อย

7

22

นางสาวจินตนา

ชุ่มชื่นจังหรีด

7

23

นางสาวปรินดา

เกิดสิน

10

24

นางสาวภัทราพร

เพ็ชรไม้

10

25

นางสาวเมขลา

เวชการ

8

26

นางสาวอรจิรา

โพธิ์ทองคำ

8

27

นางสาวอรพรรณ

พิณทอง

10

28

นางสาวอรุณรัตน์

ปัทมโรจน์

9

29

นางสาวเบญญาภา

มากมี

8

30

นางสาวศิยามล

เปียคำ

10

31

นางสาวจณิสตา

เช็นเชาวนิช

8

32

นางสาวกุลธิดา

จันทะน้อย

7

33

นางสาวสกลสุภา

บุตรศรี

8

34

นางสาวสุกัญญา

สุขอ่อง

10

 

ชั้นม.4/4

เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เก็บ2(10)

1

นายกิตติพงศ์

แจ่มจันทร์

7

2

นายชัชวาล

เรืองฤทธิ์

2

3

นายมณฑล

โพธิ์ประจักษ์

10

4

นายนิรวิทธ์

สุขสมศักดิ์

1

5

นายเกษมศักดิ์

งามเขตต์

1

6

นายณัฎฐ์วุฒ

ทองหลาง

0

7

นายดนุพงษ์

ภู่ดำรงค์

10

8

นายนครินทร์

ศรีสุวรรณ

6

9

นายพงศกร

แท่นนอก

7

10

นายภาณุวัฒน์

วิลาวรรณ

5

11

นายรสานนท์

วันทมาตย์

10

12

นายจิรายุ

พึ่งไทย

0

13

นางสาวจินต์จุฑา

สุภาวิตา

10

14

นางสาวกมลพร

เบญจรัตนานนท์

10

15

นางสาวพิชญาภา

เอี่ยมเย็น

0

16

นางสาวศิริวรรณ

บุญรัตน์

6

17

นางสาวศิริวรรณ

เลี่ยวจำนงค์

5

18

นางสาวจิราพร

สอนทอง

7

19

นางสาวณัชชา

มิ่งศักดิ์ศรี

7

20

นางสาวนฤมล

ปัญจบุศย์

10

21

นางสาวสโรรัตน์

เพิ่มกิตติกุล

7

22

นางสาวฑิตยา

ทิมสุนทร

10

23

นางสาวนินันญา

พุ่มจำปา

10

24

นางสาวนิศานาถ

เนตรสุวรรณ์

7

25

นางสาวพัณณ์ชิตา

วรเลิศธัญรักษ์

9

26

นางสาวธนัชพร

อินสว่าง

6

27

นางสาวรุ่งรวิน

ลมดี

5

28

นางสาววรัญญา

สำราญศาสตร์

4

29

นางสาววาธิณี

ชุมพรหม

3

30

นางสาวกัญญวรา

อ้วนไพศาลวงษ์

10

31

นางสาวปุณยาพร

บุญประดิษฐ์

1

32

นางสาวพิชญานิน

หาญหัตถกิจ

10

33

นางสาวสุวนันท์

พรมมะลิ

8

34

นางสาวเมธาภรณ์

เชื้อปุย

9

35

นางสาวสุกัญญา

รู้การนา

10

  

ชั้นม.4/5

เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เก็บ2(10)

1

นายพชร

มหาชีวสกุล

6

2

นายภานุวัฒน์

สุวรรณประเวก

0

3

นายก้องภพ

ศรีช่วงโชติ

4

4

นายบรรพชนม์

สารีพันธ์

8

5

นายสรชัช

เจริญเร็ว

9

6

นายฐาปกรณ์

ปัญจชัย

6

7

นายพีระวิชย์

ปลื้มธวัชชัย

4

8

นายวิรชาญ

บุญยิ้ม

8

9

นายฉัตรมงคล

เอี้ยวเจริญ

0

10

นายภาณุพันธ์

เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2

11

นายรณกร

กล้าแข็ง

7

12

นายเตวิช

บัวอุย

4

13

นางสาวชุติมนต์

ยงยืน

3

14

นางสาววิลาสินี

แต้วนิชเจริญ

7

15

นางสาวสุภิญญา

โตมะนิตย์

0

16

นางสาวอรอนงค์

ลิ้มรำไพ

6

17

นางสาวอักษราพันธ์

มงคลพิทักษ์กุล

1

18

นางสาวอุษณิษา

ทองยืน

3

19

นางสาวพิมพ์พิมล

ไวยโภคา

8

20

นางสาววรรณศิริ

ศิริเสริมพันธุ์

10

21

นางสาววัชรี

รัศมีดิษฐ์

0

22

นางสาวพิชาดา

ธรรมรักษ์

10

23

นางสาวพิมลวรรณ

พูลวงษ์

8

24

นางสาวรุ่งวรี

รุ่งแสง

10

25

นางสาวสุปรียา

ทองเปลว

8

26

นางสาวอังคณา

เฉลยศิลป์

7

27

นางสาวนริศรา

บุญหอม

10

28

นางสาวปวีณา

เฉียบแหลม

8

29

นางสาวปัทมาภรณ์

คุ้มกัน

5

30

นางสาวสุมิตรา

เครือแก้ว

10

31

นางสาวญาณิศา

สุขสมกลิ่น

9

32

นางสาวสุพัฒตรา

บุญรัตน์

6

 หมายเหตุ นักเรียนที่ได้คะแนนเท่ากับ 0 หมายถึง นักเรียนยังไม่ได้สอบเก็บคะแนน
ให้มาสอบในวันจันทร์ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น. ที่ห้องเคมี
นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ให้มาสอบในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ก่อนเวลา 11.00 น. เท่านั้นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 315.00 KBs
Upload : 2010-12-16 15:13:16
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krubenz
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.614406 sec.