portfolio web templates

Princess Chulabhorn Science High School Lopburi

               โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ

Mobirise
Mobirise

สมัครวิ่ง มินิมาราธอน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2563 

รอบที่ 1

Mobirise
Address

216 หมู่ 1 ต.ห้วยโป่ง
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

Contacts

Links