คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

Skip หน้าหลัก

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของMoodle Admin
ปัญหาการสมัครสมาชิกไม่ผ่าน
โดย Moodle Admin - อาทิตย์, 25 พฤศจิกายน 2012, 04:45PM
 
นักเรียนที่สมัครสมาชิกแล้วติดปัญหา ชื่อผู้ใช้ซ้ำ หรือ e-mail ซ้ำ ให้นักเรียนมาติดต่อ อ.ธราพงษ์ กลิ่นประทุม(อ.กอล์ฟ) นะครับ
รูปภาพของMoodle Admin
สอบถามปัญหาการใช้งาน
โดย Moodle Admin - พุธ, 5 ตุลาคม 2011, 12:53PM
 
สอบถามปัญหาการใช้งานได้ครับ

ประเภทของรายวิชา


รายวิชาที่มีอยู่

 • ศึกษาความหมายของมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล และความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาณสาร ศึกษาสารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลายและการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย ศึกษาสมบัติคอลลิเกตีฟของสารละลาย ศึกษาและคำนวณเกี่ยวกับกฏทรงมวล กฏสัดส่วนคงที่ กฏของเกย์ลูาแซก และกฏอาโวกาโดร คำนวณหาสูตรเอมพริคัล สูตรโมเลกุลและการคำนวณหามวลเป็นร้อยละ ทดลองศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ แผนภาพวัฎภาคของนำ้และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ศึกษาการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ได้แก่ ชนิดของผลึก ระบบผลึกและยูนิตเซลล์ศึกษาตัวอย่างการจัดเรียงอนุภาคของกำมะถันและธาตุฟอสฟอรัส ศึกษาสมบัติของของเหลวได้แก่ ความตึงผิว การระเหย ความดันไอ การเดือดและความหนืด ศึกษาทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ศึกษากฏต่าง ๆ ของแก๊ส ได้แก่ กฏของบอยส์ กฏของชาร์ล กฏของแก๊สและกฏความดันย่อยของดอลตัน ศึกษาการแพร่ของแก๊สและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์ ศึกษาเซลล์กัลวานิก ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ เซลล์อิเล็กโทรไลคฺ กฏของฟาราเดย์ ศึกษาการผุกร่อนของโลหะและวิธีการป้องกัน ได้แก่ วิธีอะโนไดซ์ วิธีแคโทดิกและการรมดำ ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ได้แก่ เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว การทำอิเล็กโทรอะลิซิสนำ้ทะเล และเซลล์เชื้อเพลิงแข็งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหานำความรู้และหลักการเกี่ยวกับเรื่องปริมาณสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส และไฟฟ้าเคมีไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไปได้
 • การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

  2.1

  โครงสร้างของเซลล์

  2.1.1

  กล้องจุลทรรศน์และการค้นพบหน่วยของสิ่งมีชีวิต

  2.1.2

  โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์

  2.1.3

  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

  2.1.4

  ความหมายของโปรคาริโอตและยูคาริโอต
 • ศีกษาเกี่ียวกับเทคโนโลยีทางชีวภาพทาง DNA  วิวัฒนาการ  และความหลากหลายทางชีวภาพ
 •       ศึกษาการเคลื่อที่ในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงที่และไม่คงที่ การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ความเร็วสัมพัทธ์ วิเคราะห์การเคลื่อนที่แนววงกลม งานเนื่องจากแรงคงที่และไม่คงที่ เครื่องกลอย่างง่าย

        ศึกษา โมเมนตัม การดลและแรงดล กฎการอนุรักษ์โมนเมนตัมเชิงเส้น การชนในหนึ่งมิติและสองมิติ การชนแบบยืดหยุ่น การชนแบบไม่ยืดหยุ่น การดีดตัวออก การระเบิด จุดศูนย์กลางมวล ความเร็วเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย โมนเมนตัมเชิงมุม และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม สมดุลกล วิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่างง่าย

        ศึกษาสมบัติพื้นฐานของคลื่น สมการการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นในเส้นเชือก คลื่นรูปไซน์ อัตราเร็วคลื่นในตัวกลางยืดหยุ่น พลังงานถ่ายทอดไปตามเชือกหรือลวด การเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

       เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณค่าของวิทยาศษสตร์ สามารถใช้จิตวิทยาศษสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร นำหลักการไปอธิบายปัญหาทางกลศาสตร์ และพลศาสตร์ เพื่อใช้ศึกษาในวิชาฟิสิกส์ต่อไป

 • การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

  2.1

  โครงสร้างของเซลล์

  2.1.1

  กล้องจุลทรรศน์และการค้นพบหน่วยของสิ่งมีชีวิต

  2.1.2

  โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์

  2.1.3

  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

  2.1.4

  ความหมายของโปรคาริโอตและยูคาริโอต
 •           ศึกษาการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์     โดยวิธีการแพร่ การออสโมซิส การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต การลำเลียงแบบใช้พลังงานและการลำเลียงสารขนาดใหญ่ การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่นๆ กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันและระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มิวเทชัน การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ ผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการทดลองเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิทยาศาสตร์
 • รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3  จำนวน 60 ชั่วโมง

   

  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์   การทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่าง ๆ ทำให้มนุษย์และสัตว์มีการเจริญเติบโต  ความสำคัญของสารอาหารที่ได้สัดส่วนเหมาะสมต่อเพศและวัย ผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย วิธีป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์ วิเคราะห์พฤติกรรมบางอย่างของคนและสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  อาหาร และการแพทย์ การจัดเรียงและเคลื่อนไหวของอนุภาคของสารทั้งสามสถานะ   ธาตุ  สารประกอบ และธาตุกัมมันตรังสี การเปลี่ยนแปลงของสาร  การเปลี่ยน สถานะและการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน  สารเคมีในผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด ประโยชน์ โทษ และผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ โดยการสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     คิดอย่างมีเหตุผล   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์    คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น

   

  ตัวชี้วัด

  ว. 1.1  ม. 2/1,  ว. 1.1  ม. 2/2 ,  ว. 1.1  ม. 2/3,  ว. 1.1  ม. 2/4,  ว. 1.1  ม. 2/5,  ว. 1.1  ม. 2/6

  ว. 3.1  ม. 2/1,  ว. 3.1  ม. 2/2,  ว. 3.1  ม. 2/3 

  ว. 3.2  ม. 2/1,  ว. 3.2  ม. 2/2,  ว. 3.2  ม. 2/3,  ว. 3.2  ม. 2/4 

  ว. 8.1  ม. 2/1,  ว. 8.1  ม. 2/2,  ว. 8.1  ม. 2/3,  ว. 8.1  ม. 2/4,  ว. 8.1  ม. 2/5,  ว. 8.1  ม. 2/6,   ว. 8.1  ม. 2/7 ,  ว. 8.1  ม. 2/8,  ว. 8.1  ม. 2/9

   

  รวม   22   ตัวชี้วัด

   

   

   

   

   

   


 • ศึกษาความรู้เรื่องตรีโกณมิติ การพิสจน์เอกลักษณ์
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายปริมาณสเกลาร์ และเวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว การเคลื่อนที่ของวัตถุ อุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การดูดกลืนและการคายความร้อน การแผ่รังสี สมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร องค์ประกอบ และการแบ่งชั้นบรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศการแปลความหมายจากการพยากรณ์อากาศผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่ โอโซนและฝนกรดผลของภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้การสำรวจและตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน

 • ศึกษาเกี่ยวกับการหาค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจาย
 • ศึกษาค้นคว้า ดูงานและทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ  ฝึกทักษะการตั้สมมติฐาน  การออกแบบการทดลอง  การกำหนดและควบคุมตัวแปร  ตลอดจนการใช้เครื่องมือพื้นฐาน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานและสามารถนำความรู้และทักษะ
 • ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ โครงสร้าง อนุภาคของอะตอม ธาตุและสารประกอบ แรงและการเคลื่อนที่ โลกและการเปลี่ยนแปลง
 • อสมการคือ ประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์ < , > ,  ,  บอกความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน                                                       

  คำตอบของอสมการคือ จำนวนที่แทนตัวแปรแล้วในอสมการทำให้อสมการเป็นจริงหรือสอดคล้องกับอสมการ

 • ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรของหิน การเกิด ประเภท ชนิด ลักษณะ แหล่งที่พบ และประโยชน์ของ หิน ดิน แร่ ในจังหวัดลพบุรี
  เพื่อบูรณาการสิ่งที่เรียนรู้กับวิชาอิื่น ๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหิน ดิน แร่ในท้องถิ่น
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำในรูป
  เศษส่วน จำแนกจำนวนจริงที่กำหนดให้ และยกตัวอย่างจำนวนตรกยะและจำนวนอตรรกยะ อธิบายและ
  ระบุรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็มโดยการแยกตัว
  ประกอบและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบายผลที่
  เกิดขึ้นจากการหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม บอกความสัมพันธ์ การ
  หาค่าประมาณของรากที่สอง และรากที่สามของจำนวนจริง และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ บอกความเกี่ยวข้องของจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ และ
  จำนวนอตรรกยะ

 • ศึกษาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันของคนไทยจากสื่อต่าง ๆ ทั้งในด้านการพูดและการเขียน มีความร้ความเข้าใจในพันธกิจของภาษา ธรรมชาติของภาษาและลักษณะของภาษา ศึกษาส่วนประกอบของภาษา ลักษณะข้อควรสังเกตบางประการของภาษาไทย เรียนร้ชนิดของคำ กลุ่มคำและประโยค ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามระดับภาษา เหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคล อธิบายคำมูลและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย (คำซำ คำซ้อน คำประสม คำสมาส) วิเคราะห์ลักษณะภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การใช้เลขไทย

 • รอก่อนนะ
  ยังไม่ได้ใส่
 • ศึกษาเกี่ยวกับการหาค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจาย
 • (คำอธิบายรายวิชา)การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความสำคัญดังนั้นการจัดเนื้อหาในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงประกอบด้วยไปด้วย 5 กลุ่มสาระด้วยกัน คือ 1.สาระการอ่าน 2.สาระการเขียน 3.สาระการฟัง ดูและการพูด 4.หลักภาษาไทย 5.วรรณคดีและวรรณกรรม


 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษา ฝึกทักษะ การคิดคำนวณและฝึกแก้โจทย์ปัญหาเรื่องจำนวนนับ จำนวนเต็ม อัตราส่วน ร้อยละ การประมาณค่า เศษส่วน ทศนิยม สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คู่อันดับและกราฟ ความรู้เกี่ยวกับแผนภูมิรูปวงกลม พื้นฐานทางเรขาคณิตและความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
 • ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
  การประยุกต์ 1 รูปเรขาคณิต จำนวนนับ ร้อยละในชีวิตประจำวัน ปัญหาชวนคิด
  จำนวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่างๆ
  การประยุกต์เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง การคิดคำนวณ โจทย์ปัญหา
  การสร้าง การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน สร้างมุมขนาดต่างๆ
  การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล การให้เหตุผลในชีวิตประจำวัน การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย
  พหุนาม เอกนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเอกนาม พหุนาม การบวก การลบพหุนาม การคูณและการหารพหุนามอย่างง่าย
  การประยุกต์ 2 การประยุกต์ของจำนวนและพีชคณิต การประยุกต์ทางเรขาคณิตและการวัด ปัญหาท้าให้คิด
  โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
  การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ ต้องการวัด

 • อ่านเรื่องต่างๆ อย่างเข้าใจ โดยการแปลความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างหลากหลายเป็นเครื่องมือพัฒนาสมรรถภาพการ อ่านและการเรียนรู้ การอ่านหนังสือประเภทต่างๆ และการวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ คุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังคมรวมทั้งการวิจารณ์และประเมินค่า การท่องจำบทอาขยาน บทประพันธ์ที่มีคุณค่าและประทับใจไปใช้ในการสื่อสารการอ้างอิงและการอ่าน ทำนองเสนาะ การเลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิก จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการทำงาน มารยาทในการก่าน การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และสุขลักษณะในการอ่านหนังสือ การใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ การใช้ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้แสวงหาความรู้
  เขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามอักขรวิธี รู้จักเลือกใช้คำได้ตรงความหมาย ในการเรียบเรียงประโยคเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน เขียนเชิงวิชาการ มีมารยาทในการเขียน และนิสัยรักการเขียน
  การเลือกฟัง เลือกดูสิ่งที่เป็นความรู้ และความบันเทิงอย่างมีวิจารณญาณนำความรู้จากการฟังและดูสื่อรูปแบบต่าง ๆ มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหา พูดโน้มน้าวใจ พูดแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ วิจารณ์โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม มีเหตุผล มีกิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามหลักการพูด มีมารยาทการฟัง การดูและการพูด
  ศึกษาธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาอิทธิพลของภาษาถิ่น และภาษาต่างประเทศที่มีภาษาไทย การใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารในการพัฒนาความรู้ อาชีพ และการดำเนินชีวิต การใช้ภาษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามระดับภาษา สอดคล้องกับวัฒนธรรม และมีคุณธรรมการใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในวงการต่างๆ ในสังคม แต่งบทร้อยกรองประเภทร่าย ด้วยถ้อยคำไพเราะแสดงออกทางอารมณ์และคุณค่าทางความคิด ศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านโดยวิเคราะห์คุณค่าด้านภาษาและสังคม
  การอ่านกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน ร่าย โคลง ฉันท์ ลิลิต บทละคร และบทกวีร่วมสมัยการอ่านวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และบทความ โดยใช้หลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น ศึกษาประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมในสมัยธนบุรี และถึงสมัยรัชการที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และวิวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรม เข้าใจโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนไทยจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม

 • คำอธิบายรายวิชา • พระพุทธศาสนา
 • 1.คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาความหมาย ประเภท โครงสร้างและองค์ประกอบของสถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก
  ศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและปฏิญญาสากลที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญตลอดจนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  ศึกษาระบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถวิเคราะห์ระบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองการปกครองกับระบบเศรษฐกิจและคุณธรรมทางศาสนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองของสังคมไทยไทยและของสังคมโลก เห็นความจำเป็นที่คนไทยจะต้องยึดมั่นศรัทธาและธำรงไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักในผลกระทบของระบบการเมืองการปกครองต่อการดำเนินชีวิต เห็นความสำคัญในนโยบายการประสานประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
  ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง สังคมไทย และสังคมโลก โดยเน้นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย จนสามารถปฏิบัติตนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  ศึกษาเรื่องภูมิปัญญาและวัฒธรรมไทย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสม ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย

 • ้่ด่้เา่เสีะพรีพรีเา่ิร้สัาเวคถะรีะัดีัดสพสคะีพึภัดาะรีเีัำ
 •  ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟแวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพต่างๆให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเมื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้

   ศึกษาองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อาทิ หน่วยความจำ หน่วยควบคุม หน่วยประมวลผล หน่วยนำเข้าข้อมูล และหน่วยแสดงผลข้อมูล เป็นต้น 

   ศึกษาการเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และโครงสร้างภาษาโปรแกรม กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ ชนิดของข้อมูล คำสั่งต่าง ๆ  

   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงหลักการทำงานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทางด้านอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 • คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

  รหัสวิชา ง22101 รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กางานอาชีพและเทคโนโลยี

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต ( 40 ชั่วโมง)

  ศึกษาความหมาย พัฒนาการ การสื่อสารข้อมูล ชนิด อุปกรณ์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย ใช้คำสั่งเครือข่ายเบื้องต้น และจัดการทรัพยากรบนเครือข่าย การใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารและบริการบนอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย พัฒนาการ การสื่อสารข้อมูล ชนิด อุปกรณ์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมติดต่อสื่อสารและบริการบนอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

  ตัวชี้วัด

  ง 3.1 ม2/1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  ง 3.1 ม2/2 อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ง 3.1 ม2/3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและ
  จริยธรรม

  ง 3.1 ม2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน


 • คำอธิบายรายวิชา ง30208การจัดการฐานข้อมูล
  รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
  ...........................................................................................................

  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การสร้างแบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลกับการใช้งานด้านต่างๆ
  ปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง เพิ่มข้อมูลในตาราง ประมวลผลข้อมูลในตาราง สร้างแบบสอบถาม สร้างฟอร์ม สร้างรายงาน จัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างโครงงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างโครงงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
  ผลการเรียนรู้
  1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
  2. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูล
  3. สามารถออกแบบฐานข้อมูล และจำแนกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ได้
  4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
  5. สามารถสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง (Table) เพิ่มข้อมูลในตาราง และประมวลผลข้อมูลในตารางได้
  6. สามารถสร้างแบบสอบถาม (Query) ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ต้องการได้
  7. สามารถสร้างฟอร์ม (Form) บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลผ่านฟอร์มได้
  8. สามารถสร้างรายงาน (Report) นำเสนอข้อมูลตามที่ต้องการได้
  9. สามารถจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยได้
  10. ใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างโครงงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
 •                                   ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง  คำอธิบายในการประดิษฐ์   การบอกทิศทางป้ายประกาศต่าง ๆ  การใช้อุปกรณ์และใช้อย่างเหมาะสม  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  โฆษณา  

  บทร้อยกรองสั้น ๆ  การใช้พจนานุกรม  ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non – text information ) ในรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค  และข้อความที่ได้ฟังหรืออ่าน  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ   พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ   พูด  สนทนา  แลโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  แสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ  ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  อธิบาย   เปรียบเทียบ   และเขียนบรรยายความรู้สึก โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การฝึกปฎิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม

 • ศึกษาโครงสร้างหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน ประโยค ที่ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะ ในการ ฟัง พูด อ่านและเขียนที่เหมาะสมกับระดับชั้น
 • ใช้ภาษา น้ำเสียง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่นถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเีสียงคำ วลี สำนวนง่ายๆ ประโยค คำสั่งคำขอร้อง คำแนะนำ           คำอธิบาย ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อ สิ่งพิมพ์ และ  สื่ออีเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุปแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น เปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร          เหตุการณ์สำคัญต่างๆในชีวิตประจำวันท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การทำงาน เทคโน โลยี    งานประเพณี วันสำคัญของชาติศาสนาวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของ      ภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนอื่น

 • ศึกษาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • ศึกษากระบวนวิธีการศึกษา สำรวจ เรียนรู้ ทำความรู้จักตนเองและผู้อื่น การนำเสนอผลการเรียนรู้ด้วยแฟ้มสะสมงาน การสื่อสารความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจได้ รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ การแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับกาละเทศะ สถานการณ์ และบุคคล การแสดงบทบาทการเป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม เรียนรู้วิธีแสวงหาข้อมูลสนเทศจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีที่หลากหลาย การนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการวางแผนการเรียน อาชีพและปรับตนในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 วันนี้ อังคาร, 21 พฤศจิกายน 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Skip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี