คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 • คำอธิบายรายวิชา • พระพุทธศาสนา
 • 1.คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาความหมาย ประเภท โครงสร้างและองค์ประกอบของสถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก
  ศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและปฏิญญาสากลที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญตลอดจนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  ศึกษาระบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถวิเคราะห์ระบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองการปกครองกับระบบเศรษฐกิจและคุณธรรมทางศาสนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองของสังคมไทยไทยและของสังคมโลก เห็นความจำเป็นที่คนไทยจะต้องยึดมั่นศรัทธาและธำรงไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักในผลกระทบของระบบการเมืองการปกครองต่อการดำเนินชีวิต เห็นความสำคัญในนโยบายการประสานประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
  ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง สังคมไทย และสังคมโลก โดยเน้นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย จนสามารถปฏิบัติตนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  ศึกษาเรื่องภูมิปัญญาและวัฒธรรมไทย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสม ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย