รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Boy Scout Club
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางปัณณภรณ์ ปานสรวง
9 7
2 Crossword Game
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางจิรภา พลอยบุตร
2.นางสาววนิดา น้อยตั้ง
18 17
3 DIY
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวปรารถนา พิศพันธ์
10 10
4 English is fun
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาววัชลี บัวตา
- - - 9 9
5 fun fun maths
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางวิยะดา คงดำ
2.นางสาวมยุรี ค้าหมาก
3.นางสาวอมรรัตน์ อ้วนไตร
- - - 27 21
6 GSP
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายชยากร แตงนิ่ม
- - - 9 8
7 Hackathon
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวอุษณีย์ น้อยศรี
9 9
8 KOSEN
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวจตุพร โพธิ์ช่วย
2.ว่าที่ร.ต.หญิงอังศุมาลิน ชัยศรี
- - - 18 12
9 logic gate
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.กิตติเดช อ่อนละมัย
9 9
10 Pop corn English
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นายคมกริช เพ็ชรพลอย
9 9
11 Speaking Club
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.Mr.Eugene Zaretskiy
9 9
12 Travelling Club
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.Miss Nikki Delvin
9 9
13 การออมและการลงทุน
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
หมายเหตุ :
1.นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ
2.นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ
28 19
14 กีฬาสนุกเกอร์
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นายชวลิต สกุลทอง
9 9
15 เกมคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ
2.นางสาววัชรี จันทร์เผือก
18 14
16 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวธนัชพร โพธิ์เอม
2.นางสาวอุษา สัตย์ซื่อ
18 18
17 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางภคพร บัวทอง
2.นางสาวณัฐนันท์ คำวิชิต
3.นางสาวนิภาพร กาบทอง
- - - 36 36
18 ซูชิวันละคำ
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวนฤขวัญ ศรีเมือง
2.นางเสาวเจษฎาภรณ์ ยวงใย
18 18
19 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นายทศพร กระจ่างฤทธิ์
9 8
20 ดุริยางค์จิตอาสา
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทอง
65 62
21 ท่่องไปในโลกกว้าง
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางวรรณภา เจริญสุข
- - - 9 9
22 ท่านจัดสรรค์
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นายสิปปวิชญ์ นากรณ์
9 9
23 นักเขียนการ์ตูน
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวชลันดา บัวทอง
9 9
24 พืชทะเลทราย
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางธิดา เพ็ชรคง
2.นางสาวอรกัญญา แก้วตระกูล
3.นางสาวอำนวยพร ศรีสวัสดิ์
27 24
25 พุทธเกษตร(พึ่งตนเอง)
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นายสนอง ยาจิตร
9 9
26 เพ้นท์-ติ้ง
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวโสภาพรรณ พลพงษ์
9 8
27 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวเบญญพร พัฒน์เจริญ
2.นางสาววันเพ็ญ ทีฆาวงค์
18 18
28 ฟิสิกส์สัประยุทธ์
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.ณิชกานต์ อุปสรณ์
2.นางสาวสุชาดา ฉายสกุล
3.นายนิธิทัศน์ อักษร
27 27
29 ภาพยนตร์สั้น
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางกัลยา ปัญญา
2.นางสาววิรยา รักบุญ
9 9
30 ภาษาไทยและวัฒนธรรม
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นายพิทักษ์ สุ่มมาตย์
9 9
31 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวบุษกร เขียวมั่น
2.นางสาววาทินี อนุเสฐียร
- - - 18 17
32 เยาวชนรักษ์โลก
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางพรสุดา วีระเดชชูชีพ
9 9
33 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายธนัญชัย ขำปาน
- - - 110 109
34 ไลฟ์สาระ
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวศุภกาญจน์ เชื้อพรหม
- - - 9 9
35 วรรณศิลป์ศึกษา
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวฏิญาฎา ใจดี
9 9
36 สนุกกับโครงงาน
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.ดร. วสัน ปุ่นผล
2.นางวิภาวี ศรีหานนท์
3.นางสาวทัศนียา อ่อยอารีย์
27 14
37 สวนพฤกษศาสตร์
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางรัฐพร กลิ่นบรรทม
9 9
38 หรรษาภาษาไทย
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชย
9 9
39 หารายได้ระหว่างเรียน
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวกฤษฎารัตน์ เครื่องชนะ
2.นางสาวปัทมาพร อุทาจันทร์
3.นายโสภณ กล่อมเกลี้ยง
- - - 28 28
40 หุ่นยนต์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวอัชฌา เฉลยจิตร์
2.นายพนา สาระยาม
- - - 18 18
41 อาหารเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางวีณา เหมือนทรัพย์
2.นางสาววณิชยา ศุภนคร
3.นางสาวศุภวรรณ จำปาทิพย์
27 27
42 ไฮโดรโปนิกส์
สถานที่เรียน : ติดต่อ อ.ประจำชุมนุม
1.นางสาวนริศรา มีสำราญ
2.นางสาวอัชพร เมาะราษี
18 18