ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565

แจ้งจากกลุ่มบริหารวิชาการเรื่อง การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ลิงค์สำหรับลงทะเบียน https://www.pccl.ac.th/academic/activity/

คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียน และ เลขประจำตัวประชาชน (ให้ กรอกเลข 0 จำนวน 13 ต้ว "0000000000000") ในการลงทะเบียน

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดำเนินการต่อไป (ชื่อ - นามสกุล/ระดับชั้น/ห้อง)

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

4. เลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ คลิก "ลงทะเบียนเลือกชุมนุมนี้" และคลิก "ตกลง" 
5. ไม่ต้องพิมพ์หลักฐานการลงทะเบียน

6. นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเตอร์เน็ตได้เพียง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น  เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้นขอให้นักเรียนพิจารณาชุมนุมที่นักเรียนสนใจจริงๆ ก่อนทำการลงทะเบียน

7. นักเรียนสามารถดูรายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้จากเมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน"

8. นักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ (ระบบจะสุ่มชุมนุมให้นักเรียน)

     - เปิดลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565  เวลา 20.00 น. 

     - ปิดลงทะเบียน วันพุธที่ 9  พฤศจิกายน 2565    เวลา 16.00 น.

9. การกระทำใดๆ ในระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตจะถือว่าเป็นการกระทำของนักเรียนซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอแก้ไขข้อมูลภายหลังได้

10. สำหรับนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียน ลงทะเบียนไม่ทัน หรือพบปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อหัวหน้ากิจกรรมชุมนุม นางสาวนริศรา มีสำราญ ID Line : Duckhell88 โทร 0644456228