ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจ้งจากกลุ่มบริหารวิชาการเรื่อง การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ลิงค์สำหรับลงทะเบียน https://www.pccl.ac.th/academic/activity/

 

คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียน(กรอกรหัสประจำตัว 4หลัก เช่น 09999 "9999") และเลขประจำตัวประชาชน (กรอกเลข 0 จำนวน 13 ต้ว "0000000000000") ในการลงทะเบียน

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดำเนินการต่อไป (ชื่อ - นามสกุล/ระดับชั้น/ห้อง)

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

4. เลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ คลิก "ลงทะเบียนเลือกชุมนุมนี้" และคลิก "ตกลง" 

5. ไม่ต้องพิมพ์หลักฐานการลงทะเบียน

6. นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเตอร์เน็ตได้เพียง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น  เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้นขอให้นักเรียนพิจารณาชุมนุมที่นักเรียนสนใจจริงๆ ก่อนทำการลงทะเบียน

7. นักเรียนสามารถดูรายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้จากเมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน"

8. นักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ 

     - เปิดลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 65 เวลา 16.00 น. 

     - ปิดลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 30  พ.ค. 65 เวลา 16.00 น.

9. การกระทำใดๆ ในระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตจะถือว่าเป็นการกระทำของนักเรียนซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอแก้ไขข้อมูลภายหลังได้

10. ลิงค์สำหรับดูข้อมูลกิจกรรมชุมนุม https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XGtyzFIZfc7yLTdCajHuQw1IDQLxwD7Q_6VURO1bi0A/edit?usp=sharing

11. คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักเรียน https://drive.google.com/file/d/1ZuEsbiPzAGGLr8HGSwdE7wM6n-tVRcTP/view?usp=sharing

12. สำหรับนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียน ลงทะเบียนไม่ทัน หรือพบปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อหัวหน้ากิจกรรมชุมนุม นางสาวนริศรา มีสำราญ ID Line : Duckhell88 โทร 0644456228

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งจากกลุ่มบริหารวิชาการเรื่อง การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


ลิงค์สำหรับลงทะเบียน https://pccl.clubth.com

 

คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน(ใส่เลข 1 จำนวน 13 ต้ว) ในการลงทะเบียน

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดำเนินการต่อไป (ชื่อ - นามสกุล/ระดับชั้น/ห้อง)

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

4. เลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ คลิก "ลงทะเบียนเลือกชุมนุมนี้" และคลิก "ตกลง" 

5. ไม่ต้องพิมพ์หลักฐานการลงทะเบียน

6. นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเตอร์เน็ตได้เพียง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น  เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้นขอให้นักเรียนพิจารณาชุมนุมที่นักเรียนสนใจจริงๆก่อนทำการลงทะเบียน

7. นักเรียนสามารถดูรายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้จากเมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน"

8. นักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ 

- เปิดลงทะเบียน วันจันทร์ ที่ 8 พ.ย. 64 เวลา 14.00 น. 

- ปิดลงทะเบียน วันจันทร์ ที่ 8 พ.ย. 64 เวลา 18.00 น. 

9. การกระทำใดๆ ในระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตจะถือว่าเป็นการกระทำของนักเรียนซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอแก้ไขข้อมูลภายหลังได้

10. สำหรับนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียน ลงทะเบียนไม่ทัน หรือพบปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อหัวหน้ากิจกรรมชุมนุม นางสาวนริศรา มีสำราญ ID Line : Duckhell88 โทร 0644456228