รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 BIO LAB
สถานที่เรียน : ห้อง 1205
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวเบญญพร พัฒน์เจริญ
- - - 10 10
2 Boy Scout Club
สถานที่เรียน : ห้องลูกเสือ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางปัณณภรณ์ ปานสรวง
- - - 10 8
3 Crossword Game
สถานที่เรียน : หน้าห้อง CEFR
1.นางจิรภา พลอยบุตร
10 10
4 English is fun
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 3207
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาววัชลี บัวตา
- - - 10 10
5 Enjoy English
สถานที่เรียน : ห้อง 3203
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาววนิดา น้อยตั้ง
- - - 10 10
6 Hackathon
สถานที่เรียน : ห้องคอมชั้น2
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวอุษณีย์ น้อยศรี
- - - 10 5
7 KOSEN
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.1 ที่ว่าง
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ว่าที่ร.ต.หญิงอังศุมาลิน ชัยศรี
- - - 10 10
8 Math Homework
สถานที่เรียน : 3208
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวอุษา สัตย์ซื่อ
- - - 10 10
9 Pop corn English
สถานที่เรียน : ห้อง CEFR
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางศีรณา คงตะโก
2.นายคมกริช เพ็ชรพลอย
- - - 20 20
10 SketchUp
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวอัชฌา เฉลยจิตร์
2.นายพนา สาระยาม
- - - 25 25
11 Travelling Club
สถานที่เรียน : English teacher room
หมายเหตุ : เฉลาะม.ต้น
1.Miss Nikki Delvin
- - - 10 11
12 |ฅนพอเพียง
สถานที่เรียน : สวนเกษตรของโรงเรียน
1.นางธิดา เพ็ชรคง
2.นางสาวสุกัญญา เขียวทอง
3.นางสาวอำนวยพร ศรีสวัสดิ์
30 25
13 การเงินน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้องพักครูคณิตศาสตร์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายชยากร แตงนิ่ม
- - - 10 10
14 การบริหารจัดการเงิน
สถานที่เรียน : ห้องธรณี
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
- - - 10 10
15 เกมคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ
2.นางสาววัชรี จันทร์เผือก
- - - 20 5
16 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : 3407
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายภานุวัฒน์ ปัญญา
- - - 10 0
17 จิตอาสาพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน หอ1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวณัฐนันท์ คำวิชิต
2.นางสาววันเพ็ญ ทีฆาวงค์
3.นางสาวอรกัญญา แก้วตระกูล
- - - 30 14
18 ซูชิวันละคำ
สถานที่เรียน : ห้องพักครูภาษาไทย
1.นางสาวนฤขวัญ ศรีเมือง
2.นางเสาวเจษฎาภรณ์ ยวงใย
21 21
19 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นายทศพร กระจ่างฤทธิ์
10 10
20 ดุริยางค์จิตอาสา
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทอง
50 50
21 ท่านจัดสรรค์
สถานที่เรียน : ลานหน้าห้องนาฏศิลป์
1.นายสิปปวิชญ์ นากรณ์
10 10
22 แนะแนว ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางอรุณี คมคาย
- - - 10 9
23 เปิดโลกบอร์ดเกม ภาค 2
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายชนะ พัฒนะ
- - - 10 10
24 พุทธเกษตร(พึ่งตนเอง)
สถานที่เรียน : สวนข้างบ้าน อ โสภณ
1.นายสนอง ยาจิตร
25 22
25 เพ้นท์-ติ้ง
สถานที่เรียน : ห้องทัศนศิลป์
1.นางสาวโสภาพรรณ พลพงษ์
12 12
26 ฟิสิกส์สัประยุทธ์
สถานที่เรียน : ห้อง 1208
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.ณิชกานต์ อุปสรณ์
2.นางสาวสุชาดา ฉายสกุล
3.นายนิธิทัศน์ อักษร
- - - 30 25
27 ภาพยนตร์สั้น
สถานที่เรียน : 3408
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางกัลยา ปัญญา
- - - 10 8
28 ภาพสวยด้วยมือเรา
สถานที่เรียน : หน้าห้อง To Be Number One
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวปรารถนา พิศพันธ์
- - - 10 10
29 มารยาทไทย
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 3202
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางวรรณภา เจริญสุข
- - - 10 4
30 แม่สูตรคูณ
สถานที่เรียน : 1309 (ปฏิบัติการดาราศาสตร์)
1.กิตติเดช อ่อนละมัย
12 12
31 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวธนัชพร โพธิ์เอม
2.นางสาวบุษกร เขียวมั่น
3.นางสาวมยุรี ค้าหมาก
4.นางสาววาทินี อนุเสฐียร
50 48
32 เยาวชนรักษ์โลก
สถานที่เรียน : มุมเก้าอี้ตุ๊กตา
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางพรสุดา วีระเดชชูชีพ
- - - 15 1
33 รักการอ่าน
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสวง พลอยเจริญ
- - - 12 12
34 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : โรงยิม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายชวลิต สกุลทอง
2.นายธนัญชัย ขำปาน
3.นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
- - - 200 118
35 เรียนรู้อยู่กับโควิด 19
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางวิยะดา คงดำ
2.นางสาวชลธิชา รอดไพ
3.นางสาวอมรรัตน์ อ้วนไตร
- - - 36 12
36 ไลฟ์สาระ
สถานที่เรียน : ห้องพักครูภาษาไทย
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวศุภกาญจน์ เชื้อพรหม
- - - 12 13
37 สนุกกับโครงงาน
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์วิจัยและโครงงาน
1.ดร. วสัน ปุ่นผล
2.นางวิภาวี ศรีหานนท์
3.นางสาวทัศนียา อ่อยอารีย์
30 17
38 สวนพฤกษศาสตร์
สถานที่เรียน : สวนวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางรัฐพร กลิ่นบรรทม
- - - 20 14
39 หรรษาภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้้องพักครูภาษาไทย
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชย
- - - 11 11
40 หารายได้ระหว่างเรียน
สถานที่เรียน : ห้องชุมนุม STEM
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวกฤษฎารัตน์ เครื่องชนะ
2.นายโสภณ กล่อมเกลี้ยง
- - - 20 20
41 หุ้น stock
สถานที่เรียน : ห้องเรียนรวม 2
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ
2.นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ
- - - 30 9
42 อาหารเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : ห้องเรียนคหกรรม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางวีณา เหมือนทรัพย์
2.นางสาววณิชยา ศุภนคร
3.นางสาวศุภวรรณ จำปาทิพย์
- - - 30 30
43 ไฮโดรโปนิกส์
สถานที่เรียน : โรงปลูกไฮโดรโปนิกส์ (หลังห้องวิชาการ)
1.นางภคพร บัวทอง
2.นางสาวนริศรา มีสำราญ
3.นางสาวนิภาพร กาบทอง
4.นางสาวอัชพร เมาะราษี
40 28