รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Crossword
สถานที่เรียน : หน้าห้อง CEFR
1.นางจิรภา พลอยบุตร
2.นางสาววนิดา น้อยตั้ง
20 20
2 DIY
สถานที่เรียน :
1.นางสาวปรารถนา พิศพันธ์
10 10
3 E-Sports
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวฏิญาฎา ใจดี
15 16
4 Easy Lab
สถานที่เรียน :
1.นางธิดา เพ็ชรคง
2.นางสาวอำนวยพร ศรีสวัสดิ์
20 20
5 Electric Vehicles
สถานที่เรียน : ห้องSTEM CENTER
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายโสภณ กล่อมเกลี้ยง
- - - 10 10
6 english 1
สถานที่เรียน :
1.teacher1
10 10
7 english 2
สถานที่เรียน :
1.teacher2
10 10
8 fun fun maths
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.นางวิยะดา คงดำ
2.นางสาวมยุรี ค้าหมาก
3.นางสาวสุทธภา เนียมจันทร์
4.นางสาวอมรรัตน์ อ้วนไตร
41 41
9 Japanese tanoshii
สถานที่เรียน : แจ้งภายหลัง
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ว่าที่ร.ต.หญิงอังศุมาลิน ชัยศรี
- - - 10 10
10 logic gate
สถานที่เรียน :
1.กิตติเดช อ่อนละมัย
10 10
11 Organizer Drama Art
สถานที่เรียน :
1.นายสิปปวิชญ์ นากรณ์
10 10
12 Photo Gallery
สถานที่เรียน : ห้องแผนงาน
1.นางสาวธนัชพร โพธิ์เอม
2.นางสาวนฤขวัญ ศรีเมือง
20 20
13 Pop corn English
สถานที่เรียน : ห้อง CEFR
1.นางสาววัชลี บัวตา
2.นายคมกริช เพ็ชรพลอย
20 20
14 ๊UNO
สถานที่เรียน : ติดต่อครูอุษาที่ห้องวิชาการ
1.นางสาวอุษา สัตย์ซื่อ
10 10
15 ก้าวไปให้ไกล ก้าวไปปลูกต้นไม้กัน
สถานที่เรียน : อาคารฝึกงาน Shop
1.นางวีณา เหมือนทรัพย์
2.นางสาวปัทมาพร อุทาจันทร์
3.นางสาวศุภวรรณ จำปาทิพย์
30 30
16 กีฬาสนุกเกอร์
สถานที่เรียน : โรงยิม
1.นายชวลิต สกุลทอง
10 10
17 เกมคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน :
1.นางสาวชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ
2.นางสาววัชรี จันทร์เผือก
20 20
18 เกมชวนคิด
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวอัชฌา เฉลยจิตร์
2.นายพนา สาระยาม
- - - 22 22
19 ชมรมรักษ์ต้นไม้
สถานที่เรียน :
1.นายสนอง ยาจิตร
10 10
20 โซเชียลมีเดียสร้างสรรค์
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางภคพร บัวทอง
2.นางสาวนิภาพร กาบทอง
- - - 20 15
21 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.นายทศพร กระจ่างฤทธิ์
15 11
22 ดุริยางค์จิตอาสา
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนดุริยางค์
1.นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทอง
50 36
23 ท่่องไปในโลกกว้าง
สถานที่เรียน : ห้อง3202
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางวรรณภา เจริญสุข
- - - 10 10
24 ธรรมะจัดสรร
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว 3101
1.นางอรุณี คมคาย
10 10
25 นักอ่านรุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวชลันดา บัวทอง
10 10
26 เปิดโลกธรณี
สถานที่เรียน : ห้องภูมิศาสตร์
1.นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ
2.นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ
20 20
27 เพ้นท์-ติ้ง
สถานที่เรียน :
1.นางสาวโสภาพรรณ พลพงษ์
10 10
28 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สถานที่เรียน : 1308
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวเบญญพร พัฒน์เจริญ
2.นางสาววันเพ็ญ ทีฆาวงค์
- - - 20 20
29 ฟิสิกส์สัประยุทธ์
สถานที่เรียน :
1.ณิชกานต์ อุปสรณ์
2.นางสาวสุชาดา ฉายสกุล
3.นายนิธิทัศน์ อักษร
30 30
30 ภาพยนตร์สั้น
สถานที่เรียน :
1.นางกัลยา ปัญญา
10 10
31 ภาษาไทยและวัฒนธรรม
สถานที่เรียน :
1.นายพิทักษ์ สุ่มมาตย์
10 10
32 ยาดม
สถานที่เรียน : ห้องหมวดสังคมชั้น1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางรัฐพร กลิ่นบรรทม
2.นางสาววิรยา รักบุญ
3.นางสาวอรกัญญา แก้วตระกูล
- - - 30 6
33 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวบุษกร เขียวมั่น
15 6
34 เยาวชนรักษ์โลก
สถานที่เรียน :
1.นางพรสุดา วีระเดชชูชีพ
10 10
35 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน :
1.นายธนัญชัย ขำปาน
150 105
36 ไลฟ์สาระ
สถานที่เรียน :
1.นางสาวศุภกาญจน์ เชื้อพรหม
10 10
37 สนุกกับโครงงาน
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์วิจัย นวัตกรรมฯ
1.ดร. วสัน ปุ่นผล
2.นางวิภาวี ศรีหานนท์
3.นางสาวทัศนียา อ่อยอารีย์
30 29
38 หรรษาภาษาไทย
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชย
- - - 10 10
39 หารายได้ระหว่างเรียน
สถานที่เรียน : ห้องชุมนุม STEM
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวกฤษฎารัตน์ เครื่องชนะ
- - - 10 10
40 ออกแบบด้วยโปรแกรม sketch up
สถานที่เรียน : ห้องคอม dell
1.นางสาววาทินี อนุเสฐียร
10 9
41 ไฮโดรโปนิกส์
สถานที่เรียน : โรงเรือนไฮโดโปรนิกส์(หลังห้องวิชาการ)
1.นางสาวนริศรา มีสำราญ
2.นางสาวอัชพร เมาะราษี
25 23